Asmanexpress-de gök önümlerde iki günlük uly arzanladyş başlandy

  • 06.01.2024 14:20
  • 9725
Asmanexpress-de gök önümlerde iki günlük uly arzanladyş başlandy

Gök we bakja önümleriniň saglyk üçin peýdalydygy şübhesizdir. Hut şonuň üçin hem Asmanexpress ulanyjylaryna ýörite teklip taýýarlady.

6-7-nji ýanwarda ter gök we bakja önümlerinde uly arzanladyş hereket edýär.
Arzanladyşda — kartoşka, kelem, gyzyl kelem, kädi, bulgar (ýaşyl), badam, käşir (gyzyl, sary), hyýar bolar.
Dynç günleriňizi bazara gidip, ýüklenip, ýadap gelmäge derek, maşgalaňyza sarp ediň! Dynç alyň! Asmanexpress bolsa size sargydyňyzy tiz wagtda gapyňyza getirer.
Hepdelik sarp etjek gök-önümleriňizi arzan bahadan dolduryp goýmak üçin amatly pursat!
Asmanexpress bilen sagdyn durmuş ýörelgelerini berjaý ediň!
Iň soňky täzeliklerden hem-de arzanladyşlardan habarly bolmak üçin @asman_express Instagram sahypasyny yzarlap durmagy unutmaň!
Sargyt etmek üçin ykjam goşundyny ýükläp alyň we sargyt ediň.
Asmanexpress – pikir edişiňizdenem ÇALT!
Eltip bermek hyzmaty her gün 7:30-dan 23:00-a çenli işleýär.
Asmanexpress ykjam goşundysyny: Google Play we AppStore salgylaryndan ýükläp alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin:
+99361282393; 
+99364 755997 
Saýt: asmanexpress.com

Elektron poçta: info.asmanexpress@gmail.com

düýn 20:54
50776

Erkekler üçin nähili sowgat almaly? Avva, Mavi, Altinyildiz amatly teklip bilen ýüzlenýär

Erkekler üçin brend egin-eşikleriň dükany bolan Avva, Mavi we Altinyildiz dükanlarynda uly arzanlaşyklar yglan edildi. AVVA dükanynda Parfýum – 199 m; Switer – 199 m; Sweatshirt – 199 m; Köýnek – 99 m; Kemer –...

19.02.2024 08:04
26760

Türkmenistanda şu hepdäniň dowamynda garaşylýan howa maglumaty (19.02 - 25.02)

Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi: Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda...

17.02.2024 19:24
121672

LC Waikiki-de 1 alana 1-i mugt ýa-da bir harydy 50% arzan alyp bolýan aksiýa geçirilýär

LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükanynda täsin aksiýa geçirilýär. Islendik adam dükandan 1 haryt alana 1-i mugt aksiýasyndan ýa-da ähli harytlara 50% arzanladyş aksiýasyndan peýdalanyp biler. Şeýle hem...

17.02.2024 16:52
7369

Arzan himiýa harytlarynyň onlaýn dükany bolan OWAL eltip bermek hyzmatyny arzanlatdy

Öý hem hojalyk himiýa harytlaryny bazar bahasyndan hem arzan  satyn alyp bolýan OWAL onlaýn dükany eltip bermek hyzmatyny arzanlatdy. Onlaýn dükandan: 250 manada çenli söwda edene, eltip bermek hyzmatynyň bahasy...