MAVI egin-eşik dükanyna täze güýz kolleksiýasy geldi

  • 27.09.2023 18:17
  • 15900
MAVI egin-eşik dükanyna täze güýz kolleksiýasy geldi

«Berkarardaky» MAVI dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi.

MAVI dükany erkekler hem-de zenanlar üçin bölümlerinde möwsüme görä köýnekleriň, jinsileriň, aksessuarlaryň giň toplumyny amatly bahadan hödürleýär.
MAVI dükany şäher içine eltip bermek hyzmatyny mugt ýerine ýetirýär. Şeýle hem Türkmenistanyň islendik ýerine eltip bermek hyzmaty bar.
Dükanlarda tölegler nagt hem nagt däl görnüşde kabul edilýär.
Mavi we başga-da köp sanly brendleriň egin-eşiklerini Asmanshop onlaýn söwda platformasyndan hem aňsatlyk bilen sargyt edip bilersiňiz. Munuň üçin öýde Asmanexspress ykjam goşundysynyň Asmanshop bölümine girip, islendik brendiň egin-eşikleriniň ählisini telefonyňyzdan saýlap sargyt edip bolýar. 90 minudyň içinde saýlan egin-eşigiňizi birnäçe ölçegde öýüňize getirer.

Saýt: asmanexpress.com/shop/tm
«Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň 2-nji gaty, MAVI dükany
Telefon:
+99361643987

şu gün 10:54
2306

«Nepis öý» gurluşyk we santehnika harytlaryna 50%-e çenli arzanlaşyk yglan etdi

Täze ýyla diňe başgalara sowgat almaly diýip kim aýdypdyr?! Näme üçin Täze ýylda özümize, öýümize sowgat alyp özümizi begendirmeli däl?! Öýümiziň interýerini bezesek, gündelik durmuşymyzy ýeňilleşdirjek zerur santehnika...

05.12.2023 14:06
9742

Täze ýyl harytlary: «Aşgabat» SDAM-da täze ýyl harytlarynyň dükany açyldy

«Aşgabat» söwda we dynç alyş merkezinde çagalara hem ululara hakyky ertekilerdäki ýaly öwüşginlerini bagyş etjek «Täze ýyl harytlary» dükany açyldy. «Täze Ýyl Harytlary» dükanyndan öýde, ofisde, restoranda, dükanda...

04.12.2023 15:39
12586

«Halk Market» islege görä Täze ýyl sebetlerini, sowgatlary taýýarlap berýär

«Halk Market» islege görä, Täze ýyl sowgatlyk sebetlerini taýýarlap berýär. Şeýle hem amatly bahalardan sowgatly sandyklary, kiçi sowgatlary sargyt edip bolýar. Tölegler nagt, nagt däl görnüşinde, şeýle hem hasapdan...

04.12.2023 08:25
26187

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (04.12 — 10.12)

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda az-kem ýagyş ýagar. Günorta...