Siz kostýum aldyňyzmy? Altinyildiz-da talyplar üçin amatly aksiýa dowam edýär

  • 22.09.2023 17:35
  • 48517
Siz kostýum aldyňyzmy? Altinyildiz-da talyplar üçin amatly aksiýa dowam edýär

Güýz möwsümi üçin kostýum-balak edindiňizmi? Eger, heniz almadyk bolsaňyz, onda Altinyildiz dükanynyň «Talyp pursaty» aksiýasy tüýs siziň üçindir. Aksiýa laýyklykda, bary-ýogy 2999 manada bir kostýum-balak, köýnek we galstuk alyp bolýar.
Howlugyň! Amatly bahadan brend egin-eşiklerini satyn almak mümkinçiligini elden bermäň!

«Berkarar» söwda we dynç alyş merkeziniň 2-nji gatynda ýerleşýän «Altinyildiz» dükanynda kostýumlaryň, penjekleriň, köÿnekleriň, futbolkalaryň, balaklaryň, batnikleriň, klassyk hem beýleki köwüşleriň giň toplumy hödürlenilýär.
Dükandan harytlary öňünden tölegsiz 6 aý garaşaryna hem alyp bolýar.
Tölegler nagt hem nagt däl görnüşde kabul edilýär.
Eltip bermek hyzmaty tutuş Türkmenistanyň çäginde elýeterlidir.


Altinyildiz brendiniň egin-eşiklerini 
Asmanshop onlaýn söwda platformasyndan öýde oturan ýeriňden hem sargyt edip bolýar.

Saýt: asmanexpress.com
Salgysy: «Berkarar» söwda-dynç alyş merkezi, 2-gat, Altinyildiz dükany;
«Paýtagt» bazary (Mir bazary)
Telefonlar:
+99364751307;
+99361644059
Instagram: @altinyildiz_turkmenistan

şu gün 10:54
1144

«Nepis öý» gurluşyk we santehnika harytlaryna 50%-e çenli arzanlaşyk yglan etdi

Täze ýyla diňe başgalara sowgat almaly diýip kim aýdypdyr?! Näme üçin Täze ýylda özümize, öýümize sowgat alyp özümizi begendirmeli däl?! Öýümiziň interýerini bezesek, gündelik durmuşymyzy ýeňilleşdirjek zerur santehnika...

05.12.2023 14:06
9635

Täze ýyl harytlary: «Aşgabat» SDAM-da täze ýyl harytlarynyň dükany açyldy

«Aşgabat» söwda we dynç alyş merkezinde çagalara hem ululara hakyky ertekilerdäki ýaly öwüşginlerini bagyş etjek «Täze ýyl harytlary» dükany açyldy. «Täze Ýyl Harytlary» dükanyndan öýde, ofisde, restoranda, dükanda...

04.12.2023 15:39
12531

«Halk Market» islege görä Täze ýyl sebetlerini, sowgatlary taýýarlap berýär

«Halk Market» islege görä, Täze ýyl sowgatlyk sebetlerini taýýarlap berýär. Şeýle hem amatly bahalardan sowgatly sandyklary, kiçi sowgatlary sargyt edip bolýar. Tölegler nagt, nagt däl görnüşinde, şeýle hem hasapdan...

04.12.2023 08:25
26187

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (04.12 — 10.12)

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda az-kem ýagyş ýagar. Günorta...