Tekje onlaýn marketi mekdep harytlaryny öýde oturan ýeriňden bazar bahasyndan satyn almagy hödürleýär

  • 24.08.2023 19:08
  • 10664
Tekje onlaýn marketi mekdep harytlaryny öýde oturan ýeriňden bazar bahasyndan satyn almagy hödürleýär

Mekdep bazarynyň «gyzyşýan» döwründe «Tekje» onlaýn marketi gerekli harytlaryňyzyň ählisini öýde ýa işde oturan ýeriňizden internet arkaly sargyt etmegi hödürleýär.

Howanyň gyzgyn wagty gerekli harydyňy gözläp, uzak aýlanmaga zerurlyk ýok. Öýde oturan ýeriňizden onlaýn markete girip, islän harydyňy bazar bahasyndan öýüňe sargyt edip bolýar.
«Tekje» onlaýn marketi mekdep harytlaryny bazar bahasyndan hem arzan tapyp biljekdigiňizi aýdýar. Mysal üçin,

  • Depder 12 ýaprak, A5 — 0,90 TMT;
  • Gündelik — 4,50 TMT;
  • Ruçkalar — 0,70 teňňeden başlanýar we başga-da arzan bahadan köp sanly harytlary alyp bilersiňiz.

Tekje onlaýn marketi ýurdumyzyň we dünýäniň ýokary hilli brendleriniň harytlaryny bir ýerde hödürleýär. Eltip bermek hyzmaty bolsa, diňe bir Aşgabat şäheriniň içinde däl, eýsem, welaýatlara hem amala aşyrylýar.
Diňe mekdep ýa ofis harytlary däl, «Tekje» onlaýn marketinde durmuşyň ähli zerurlyklary üçin harytlary hödürlenilýär. Onlaýn marketde harytlar kategoriýalar boýunça hem, isleýän harydyň adyny, brendini, kategoriýasyny gözleg meýdançasyna ýazmak arkaly hem gözlenip bilner. Onlaýn marketde Hojalyk tehnikalary, hojalyk harytlary, arassaçylyk serişdeleri, şahsy gözellik we ideg, çaga harytlary, sowgatlyklar, sport we güýmenje, egin-eşik, kanselýariýa harytlary, gurluşyk harytlary, tikinçilik harytlary — kategoriýalar bar.
«Tekje» onlaýn marketinde iň arzan bahalar hem yzygiderli arzanlaşyklar geçirilýär. Onlaýn marketdäki bahalar bilen islendik wagt tanşyp bolýar. Munuň üçin onlaýn marketiň saýtyna girip ýa-da «Tekje» mobil goşundysyny Google Play-den we AppStore-dan ýükläp alyp bilersiňiz.
Sargydyň mukdary 100 manatdan geçse, eltip bermek hyzmaty Aşgabat, Änew, Büzmeýin, Gökdepe sebitlerine MUGT ýerine ýetirilýär. Sargydyň mukdary bellenen mukdardan ýokary bolsa beýleki şäherlere hem eltip bermek hyzmaty mugt ýerine ýetiriler.
Eltip berme wagtlary: 13:00 —16:00; 18:00 — 21:00 aralykda
Ekspress eltip berme hyzmatyny sargamak arkaly islän harydyňyzy 2 sagadyň içinde alyp bilersiňiz (Aşgabat ş., goşmaça tölegli)

«Tekje» onlaýn marketini ýükläp almak üçin şu salgylara basyň: Google Play we AppStore
Web saýt: tekjemarket.com

düýn 18:17
3653

MAVI egin-eşik dükanyna täze güýz kolleksiýasy geldi

«Berkarardaky» MAVI dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi. MAVI dükany erkekler hem-de zenanlar üçin bölümlerinde möwsüme görä köýnekleriň, jinsileriň, aksessuarlaryň giň toplumyny amatly bahadan hödürleýär...

26.09.2023 22:05
10439

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gijelerine +10 gradusa çenli salkynlar

Şu hepdäniň dowamynda ýurdumyzda açyk howanyň bolmagyna garaşylýar. Ýöne sebitleriň käbirinde az-kem ýagyş ýagar, howa gijelerine +10 gradusa çenli peseler. Howanyň ortaça temperaturasy +29 gradus bolar diýip,...

26.09.2023 13:48
6133

LC Waikiki dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi

Güýz egin-eşikleriňizi täzelediňizmi! LC Waikiki täze kolleksiýasyny hödürleýär. LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükany egin-eşikleriň täze — güýz tapgyrynyň gelendigini ýatladýar. Täze gelen kolleksiýanyň...

25.09.2023 17:45
5555

Jo JIRARD, «Islän zadyňy islendik birine nädip satmaly» (16-njy bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: Giriş — 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm 12-nji bölüm...