Microsoft Excel-e Python programmirleme dilini oturtdy

  • 23.08.2023 23:59
  • 9917
Microsoft Excel-e Python programmirleme dilini oturtdy

Microsoft Excel programmasynda Python programmirleme diline goldawy ornaşdyrar.

Microsoft-yň häzirki zaman amallarynyň baş müdiri Stefan Kinnestrand The Verge portalyna beren habarynda: "Python-yň grafikleri we kitaphanalary arkaly Excel-de maglumatlary dolandyryp we gözläp bilersiňiz, soňra Excel-iň formulalaryny, diagrammalaryny we jemleýji tablisalaryny ulanyp bilersiňiz" - diýdi. Şol bir wagtyň özünde, ulanyjylar maglumatlary wizuallaşdyrmak üçin ýöriteleşdirilen Matplotlib we Seaborn kitaphanalaryny hem ulanyp bilerler.
Täze funksiýalara girmek üçin goşmaça programma üpjünçiligini gurnamak talap edilmeýär. Ilki bilen, programma dilini goldaýan ofis programmasynyň täzelenmesi diňe Windows-da elýeterli bolar, ýöne soňra beýleki platformalarda hem goýberiler. Şeýle hem, Microsoft-yň wekilleri Python-ly Excel-iň beta-wersiýasynyň Microsoft 365 abuna ýazylyşygyna girjekdigini belläp geçdi, ýöne synag tamamlanandan soň, "käbir funksiýalary satyn almak üçin ygtyýarnama talap eder".


16.06.2024 11:50
3161

Microsoft kiberhowpsuzlygyna goşant goşjak işgärlerini sylaglamagy wada etdi

Microsoft kompaniýanyň kiberhowpsuzlygyny güýçlendirmäge işjeň gatnaşýan işgärlerini höweslendirmek üçin täze maksatnama taýýarlady. Oňa laýyklykda, işgäriň her biriniň goşandyna görä baha berler we iň işjeňler sylag...

12.06.2024 15:19
3575

Microsoft Xbox hataryny täzeleýär: täze reňkler, kuwwatlylyk we bahalar

Xbox Games Showcase çäresinde Microsoft Xbox Series X we Xbox Series S oýun konsollarynyň birnäçe täze wersiýasyny hödürledi. Täze önümleriň arasynda optiki priwodsyz sanly model bolan ak Xbox Series X hem bar...

11.06.2024 15:47
3771

Microsoft korporasiýasy Xbox Games Showcase tanyşdyrylyşyny geçirdi

Microsoft korporasiýasy Xbox Games Showcase tanyşdyrylyşyny geçirip, diňe bir özüniň täze oýunlaryny däl, eýsem üçünji tarap oýun çykaryjy kompaniýalaryň taslamalaryny hem hödürledi. Bu barada Meduza habar berýär...

08.06.2024 07:06
6474

Bill Geýts Microsoft-dan öňki durmuşy barada kitap çykarar

Microsoft korporasiýasyny esaslandyryjy Bill Geýts “Başlangyç kod” ady bilen kitap-memuarlary çykarjakdygyny habar berdi. Ol 2025-nji ýylyň fewral aýynda dükan tekjelerinde peýda bolar diýip, telekeçi özüniň Gates...