Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti Türkiýä ynsanperwerlik ýüküni ugratdy

  • 20.02.2023 12:24
  • 28401
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti Türkiýä ynsanperwerlik ýüküni ugratdy

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti ýer titremesinden ejir çeken Türkiýä ynsanperwerlik kömeginiň täze tapgyryny ugratdy. Bu barada guramanyň saýtynda habar berilýär.

Ýyly egin-eşikleriň dürli görnüşleri we arassaçylyk serişdeleri bilen ýüklenen ýük awtoulagy betbagtçylykda ejir çeken çagalar we olaryň maşgala agzalary üçin ugradyldy – diýlip, habarda aýdylýar.

Şunuň bilen bir wagtda, Turkish Airlines kompaniýasynyň uçary arkaly Türkmenistanyň raýatlary we ýurtdaky türk kompaniýalarynyň işgärleri tarapyndan haýyr-sahawat üçin berlen ýene-de müň sany ýyly ýorgan Türkiýäniň ejir çeken etraplaryna eltiler. Bu barada Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçisi Togan Oral Twitterde habar berdi.


01.12.2023 14:26
15835

Hindistanda 2023-nji ýylda her gün diýen ýaly tebigy betbagtçylyklar bolup geçdi

2023-nji ýylyň ilkinji dokuz aýynda tebigy kataklizmler we betbagtçylyklar her gün diýen ýaly Hindistanyň dürli sebitlerine täsirini ýetirip, birnäçe ölümiň we weýrançylygyň sebäbi boldular. Muny Ylym we daşky...

06.11.2023 00:06
32078

Serdar Berdimuhamedow Nepalda ýertitremesi zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Prezidenti Ram Çandra Paudele we Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Premýer-ministri Puşpa Kamal Dahala ýurduň...

29.10.2023 09:06
41735

Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe şahtada bolup geçen heläkçilik zerarly gynanç hatyny...

29.10.2023 09:02
26290

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda şahtada bolup geçen heläkçilik zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe ýurduň Karagandy oblastynda ýerleşýän Kostenko adyndaky şahtada bolup geçen ýangynyň köpsanly adam pidalaryna...