«Täsin» kafesi duşenbe-anna günleri çagalar üçin multfilm gahrymanlaryny çagyrýar

  • 04.12.2022 21:01
  • 9770
«Täsin» kafesi duşenbe-anna günleri çagalar üçin multfilm gahrymanlaryny çagyrýar

Körpe BOSS, Fraýer we Nolik, minýonlar, Mikki Maus...
Multfilmler — körpeleriň küýsegi. Olaryň gahrymanlary bolsa çagalaryň öýkünip, meňzemek isleýän närseleridir. Şonuň üçin hem «Aşgabadyň Ýalkymy» söwda merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşýän «Täsin» kafesi hepdäniň duşenbe, sişenbe, çarşenbe, penşenbe, anna günleri her gün çagalaryň gowy görýän multfilmleriniň gahrymanlaryny çagyrýar.

Çagalar üçin her gün 19:00-dan 21:00 aralygynda MUGT şüweleň maksatnamasy guralar.
Mundan başga-da, 18:00-19:00 aralygynda burger we pizza sargyt edilende oýun meýdançasy üçin 5 sany žeton mugt berilýär.
Körpejäňizi begendirmek üçin hepdäniň ahyryna çenli garaşyp oturmagyň zerurlygy ýok!

Habarlaşmak hem-de ýerleri bronlamak üçin telefon belgileri: 90-78-15 / 90-78-45; +99363 259666
Salgy: Aşgabat ş., Görogly köçesi, 122, «Aşgabadyň Ýalkymy» söwda merkeziniň 3-nji gaty.

düýn 17:36
24472

Fewralyň ilkinji günleri Türkmenistanda ýagyşly, ýöne maýyl bolar

Fewral aýynyň ilkinji günlerinde Türkmenistanda maýyl, emma ýagyşly howa bolar. Ýurdumyzyň sebitlerinde +19 gradusa çenli gyzar. Bu barada Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa...

30.01.2023 15:34
37174

Turkish Airlines Türkmenbaşy-Stambul gatnawlarynyň peteklerini arzanlatdy

Turkish Airlines awiakompaniýasy Türkmenbaşy — Stambul — Türkmenbaşy ugry boýunça gatnawlarynyň petekleriniň bahasyny arzanlatdy. Atavatan Türkmenistan neşiriniň berýän maglumatlaryna görä, gidiş-geliş petegini...

29.01.2023 15:38
34390

Türkmenistanyň käbir ýerlerinde howa +20 gradusa çenli maýlar

Türkmenistanda uzaga çeken adatdan daşary aýazly howa geljek hepdede gowşar. Ýurdumyzyň käbir ýerlerinde +20 gradusa çenli maýyl bolar diýip, «Meteožurnal» neşiri ýazýar. Howanyň maýlamagy sowuk howa akymynyň Alynky...

29.01.2023 13:00
59820

LC Waikiki eşik we FLO aýakgap dükanlary harytlaryny indi öňünden tölegsiz 6 aý garaşaryna berip başlady

Dünýä belli egin-eşik brendi bolan LC Waikiki («Berkarar» SDAM, 3-nji gat) hem-de FLO («Berkarar» SDAM, 0-njy gat) aýakgap brendleriniň Aşgabatdaky resmi dükanlary müşderileriniň isleglerini kanagatlandyrmak maksady...