Aşgabatdaky «Täsin» çagalar dünýäsi çagalar üçin slaým boýunça güýmenje şüweleňini geçirýär

  • 03.12.2022 11:50
  • 11745
Aşgabatdaky «Täsin» çagalar dünýäsi çagalar üçin slaým boýunça güýmenje şüweleňini geçirýär

«Aşgabadyň Ýalkymy» söwda merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşýän «Täsin» çagalar dünýäsi hemmeleri 4-nji dekabrda çagalar üçin «Slaým» (Slime) boýunça  güýmenje şüweleňine gatnaşmaga çagyrýar.

Slaým näme we ol näme üçin gerek?
Iňlisçeden göni terjime edilende slime — süýüm diýen manyny berýär. Bu ýumşak, ellemek üçin ýakymly material ýelmeşegen bolup, dik hem kese üstlere ýapyşyp, aýrylansoň asla yz galdyrman bilýär.
Slaým bilen edip bolýan zat kän. Oňat hilli slaýmy näçe çekseňem, aňsat-aňsat üzülmez. Nerw dartgynlylygyňy hem gowşatmaga-da ýardam edip biler. Barmagyň bilen dürt, diwara zyň, bar güýjüň bilen ur — slaým ýene öňki durkuna geler.
Çagalar üçin bolsa, slaým öz eliň bilen bir zatlary ýasamak üçin materialdyr.
Ine, çagalaryň oňat güýmenjesi bilen nämeler edip boljakdygy barada hem  «Täsin» çagalar dünýäsi güýmenje şüweleňini geçirer. Şüweleňde çagalara slaým bilen edip boljak birnäçe täsin usullar öwrediler.
Körpejäňizi bu täsin şüweleňden goýmaň! Giriş deslapky sargyt boýunça amala aşyrylar.
Başlanýan wagty: 4-nji dekabr, 18:00-da
Bir biletiň bahasy – 80 manat.

Çagalar üçin kiçijik topjagazlar bilen doldurylan basseýne we bökülýän batuta giriş tölegsiz.

Howlugyň, ýerler çäkli!
Habarlaşmak hem-de ýerleri bronlamak üçin telefon belgileri: 90-78-15 / 90-78-45; +99363 259666
Salgy: Aşgabat ş., Görogly köçesi, 122, «Aşgabadyň Ýalkymy» söwda merkeziniň 3-nji gaty.

03.02.2023 17:34
17974

«ÄlemTV» «Aşgabat» söwda-dynç alyş merkezinde söwda nokadyny açdy

ÄlemTV teleýaýlym operatory «Aşgabat» söwda-dynç alyş merkezinde söwda nokadyny açdy. Söwda nokadynda müşderiler ÄlemTV kartlaryny satyn alyp, şeýle hem özlerini gyzyklandyrýan sowallar bilen hünärmenlere ýüz tutup...

03.02.2023 13:00
9325

«Ak Gaýa» 22 müňden gowrak gurluşyk hem hojalyk harytlaryny hödürleýär

Gurluşyk harytlarynyň bazary bu günki gün ýurdumyzda barha giň gerime eýe bolýar. Gurluşyk harytlarynyň giň toplumyny, bu ugurda hyzmatlary hödürleýän kompaniýalaryň sany hem barha artýar. Şeýle kompaniýalaryň...

03.02.2023 12:30
15324

Kerki — Daşoguz aralygyndaky yzygiderli howa gatnawy dikeldildi

1-nji fewraldan başlap, Kerki ― Daşoguz ― Kerki aralygynda yzygiderli howa gatnawlary dikeldildi. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. Gatnawlaryň täze tertibi «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň içerki...

01.02.2023 17:55
15087

Restoran biznesi üçin islegiňe görä egin-eşikleri, çehollary we skatertlary nirede taýýarladyp bolýar?

Toý hyzmatlary, toý mekanlary bazary bu günki gün Türkmenistanda barha giň gerimde ösýär. Ýurdumyzyň ähli künjeginde bu hili hyzmatlary hödürleýän toý hyzmatlarydyr toý mekanlarynyň sany hem gün-günden artýar....