Täze açylan «Arzuwly günler» toý hyzmatlary toý-sadakalaryny ýokary derejede gurnap berýär

  • 26.11.2022 16:58
  • 25620
Täze açylan «Arzuwly günler» toý hyzmatlary toý-sadakalaryny ýokary derejede gurnap berýär

Täze açylan «Arzuwly günler» toý hyzmatlary paýtagtymyz Aşgabatda we onuň golaý çäklerinde toý dabaralaryny, sadakalary ýokary derejede gurnap bermek hyzmatlaryny hödürleýär.

ÄHLI ZAT BIR ÝERDEN BITÝÄR
«Arzuwly günler» müşderilere toplumlaýyn hyzmaty hödürleýär. Bu diýildigi, toý-sadaka etmek isleýän islendik müşderi gerek bolan zatlary aýry-aýry ýerden gözläp oturman, bir ýerden işini bitirip biler diýmegi aňladýar.

«Arzuwly günler» müşderilerine şu hyzmatlar hödürleýär:

  • Toý palatkalary (gümmezli, han, göçme restoran);
  • Dürli görnüşli menýu (şol sanda, offisiant, gap ýuwýan we ş.m.);
  • Toý we maşyn bezegleri (bäbek çykdy, oglan-gyz maşynlar, howly bezegi we ş.m.);
  • Wideo-foto hyzmatlar we beýlekiler.

Bulardan başga-da, «Arzuwly günler» şular ýaly sowgat hödürleýär:

  • 300 adamlyk toý-sadaka sargyt edene — 20 adam sowgat;
  • 500 adamlyk sargyt edene — 50 adam sowgat.

Hyzmatlar diňe bir Aşgabat şäheriniň çäginde däl, eýsem Ýaşlyk — Bäherden aralykda islendik ýerde sargyt edilip bilner.

Habarlaşmak üçin: +99363-93-36-90; +99365-34-39-52
Salgysy: Aşgabat ş., Parahat-2, Ýunus Emre köçesi.

şu gün 14:35
15550

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gar gatyşykly ýagyş ýagar

Fewralyň başynda maýyl bolup başlan howa aýazly hem-de garly howa bilen çalşar. Hepdäniň ilkinji günlerinde tutuş ýurt boýunça 16-21 gradus maýyl bolar, emma eýýäm çarşenbe we penşenbe günleri — howa sowap, gara...

03.02.2023 17:34
18486

«ÄlemTV» «Aşgabat» söwda-dynç alyş merkezinde söwda nokadyny açdy

ÄlemTV teleýaýlym operatory «Aşgabat» söwda-dynç alyş merkezinde söwda nokadyny açdy. Söwda nokadynda müşderiler ÄlemTV kartlaryny satyn alyp, şeýle hem özlerini gyzyklandyrýan sowallar bilen hünärmenlere ýüz tutup...

03.02.2023 13:00
9594

«Ak Gaýa» 22 müňden gowrak gurluşyk hem hojalyk harytlaryny hödürleýär

Gurluşyk harytlarynyň bazary bu günki gün ýurdumyzda barha giň gerime eýe bolýar. Gurluşyk harytlarynyň giň toplumyny, bu ugurda hyzmatlary hödürleýän kompaniýalaryň sany hem barha artýar. Şeýle kompaniýalaryň...

03.02.2023 12:30
15841

Kerki — Daşoguz aralygyndaky yzygiderli howa gatnawy dikeldildi

1-nji fewraldan başlap, Kerki ― Daşoguz ― Kerki aralygynda yzygiderli howa gatnawlary dikeldildi. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. Gatnawlaryň täze tertibi «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň içerki...