Zemmhome öýüň bezegi üçin dünýä belli markalaryň harytlaryny hödürleýär

  • 21.11.2022 17:05
  • 9603
Zemmhome öýüň bezegi üçin dünýä belli markalaryň harytlaryny hödürleýär

Zemmhome onlaýn dükany ýokary hilli öý mebelleriniň we saýlama harytlarynyň dürli görnüşlerini müşderilerine hödürleýär. Bu onlaýn platformanyň üsti bilen, islendik müşderi Ýewropanyň kaşaň we häzirki zaman stilindäki mebelleriniň, halylarynyň, saçak önümleriniň, yşyklandyryş enjamlarynyň, dokma önümleriniň we öý bezeg esbaplarynyň aglabasyny satyn alyp biler. 

 

«Zemmhome – öýüňiziň bezegi!» şygary bilen müşderilere ygtybarly hem ýokary hilli hyzmat edip gelýän bu onlaýn dükanyndan satyn alnan islendik harytlar öýüňizde hakykatdan hem rahatlyk döreder we özboluşly estetiki gözellik berer.
Galyberse-de, harytlaryň ýokary hiline dükana baryp göz ýetirmek hem mümkin. Zemmhome-yň hödürleýän harytlary göçürme ýa-da nusga bolman, eýsem olaryň ählisi gönüden-göni lýuks öndürijilerden getirilendir.
Diňe tebigy materiallaryň esasynda öndürilen harytlary hödürleýän Zemmhome häzirki döwrebap tendensiýalary yzarlap, täze çözgütleriň gözleginde bolýar.


Zemmhome dünýä beli şu markalaryň harytlaryny hödürleýär:

  • ÖÝ WE OFIS MEBELLERI — Zett mobilýa, Assara mobilýa, Sanat mobilýa, Endustrial mobilýa, Paye mobilýa, Fly mutfak
  • ÖÝ bezegleri — Eurodecor, Lora stil, Hestia
  • AŞHANA enjamlary — Ar yildiz, Kutahya porselen, Neva, Keramika, Kcd, Pirge pyçak önümleri
  • HALY önümleri — Eko hali (Elde dokalan halylar, jüt we örülen halylar)
  • TEKSTIL önümleri — Özdilek, Modaletto ýorgan düşekleri

Tölegler nagt we nagt däl görnüşinde kabul edilýär. 
Mundan başga-da, 
Zemmhome-dan harytlary GARAŞARYNA hem satyn alyp bilersiňiz.

Eltip bermek we dizaýn edip, gurnap bermek hyzmaty mugt hem-de hilini kepillikli amala aşyrylýar.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +993 65 501034
Saýt: zemmhome.com.tm
Salgy:

  • Ahal welaýatynyň Änew şäheri, Ahal köçesi Mähriban söwda binasynda Zemmhome dükany
  • Aşgabat şäheri “Berkarar” söwda we dynç alyş merkeziniň 0-njy gaty A59 Zemmhome dükany
düýn 13:50
9653

Aşgabatdaky «Panço» çaga egin-eşik dükany 1-nji marta çenli 60% arzanladyş yglan etdi

Türkiýäniň dünýä belli «PANÇO Baby kids» brendiniň Türkmenistanyň resmi dileri «Aşgabat» söwda-dynç alyş merkezindäki dükanynda çaga egin-eşikleriniň ählisine -60% arzanladyş yglan etdi. Arzanladyş 2023-nji ýylyň...

06.02.2023 14:35
30442

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gar gatyşykly ýagyş ýagar

Fewralyň başynda maýyl bolup başlan howa aýazly hem-de garly howa bilen çalşar. Hepdäniň ilkinji günlerinde tutuş ýurt boýunça 16-21 gradus maýyl bolar, emma eýýäm çarşenbe we penşenbe günleri — howa sowap, gara...

03.02.2023 17:34
19207

«ÄlemTV» «Aşgabat» söwda-dynç alyş merkezinde söwda nokadyny açdy

ÄlemTV teleýaýlym operatory «Aşgabat» söwda-dynç alyş merkezinde söwda nokadyny açdy. Söwda nokadynda müşderiler ÄlemTV kartlaryny satyn alyp, şeýle hem özlerini gyzyklandyrýan sowallar bilen hünärmenlere ýüz tutup...

03.02.2023 13:00
9931

«Ak Gaýa» 22 müňden gowrak gurluşyk hem hojalyk harytlaryny hödürleýär

Gurluşyk harytlarynyň bazary bu günki gün ýurdumyzda barha giň gerime eýe bolýar. Gurluşyk harytlarynyň giň toplumyny, bu ugurda hyzmatlary hödürleýän kompaniýalaryň sany hem barha artýar. Şeýle kompaniýalaryň...