«Lälezar Zaman» HK gurluşyk üçin materiallaryň dürli görnüşlerini hödürleýär

  • 01.10.2022 10:20
  • 9943
«Lälezar Zaman» HK gurluşyk üçin materiallaryň dürli görnüşlerini hödürleýär

«Lälezar Zaman» hususy kärhanasy müşderilere ýokary hilli asma potoloklaryny, plintuslaryny, karnizleri, kabel kanallarynyň hem-de gurluşyk üçin polimer listleriniň dürli görnüşlerini hödürleýär.

Bulardan başga-da, «Lälezar Zaman» HK biodargamaga ukyply materiallardan  hem-de plastikden azyk önümleri üçin gaplary hem öndürýär.
2012-nji ýylda esaslandyrylan bu kärhananyň önümçilik zawody Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde ýerleşýär.
HK müşderilere önümleriniň dürli reňklerini hem-de dizaýnlaryny hödürleýär. Galyberse-de, kärhananyň ýokary hünär taýýarlykly hünärmenleri müşderileriň isleglerini doly kanagatlandyrmak üçin işjeň zähmet çekýärler.


Ygtybarly hem kepillikli işiniň netijesinde kärhana müşderileriniň ýokary ynamyny gazanmagy başardy. «Lälezar Zaman» HK müşderileriniň isleglerini doly kanagatlandyrmagy, ýokary hilli hem ygtybarly hyzmaty hemişe ilkinji nobatda goýýar.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:
+993 564 3-22-32
+99361 47 82 78
+99362 33 46 46
+99362 87 26 22

şu gün 17:55
2791

Restoran biznesi üçin islegiňe görä egin-eşikleri, çehollary we skatertlary nirede taýýarladyp bolýar?

Toý hyzmatlary, toý mekanlary bazary bu günki gün Türkmenistanda barha giň gerimde ösýär. Ýurdumyzyň ähli künjeginde bu hili hyzmatlary hödürleýän toý hyzmatlarydyr toý mekanlarynyň sany hem gün-günden artýar....

düýn 17:36
25645

Fewralyň ilkinji günleri Türkmenistanda ýagyşly, ýöne maýyl bolar

Fewral aýynyň ilkinji günlerinde Türkmenistanda maýyl, emma ýagyşly howa bolar. Ýurdumyzyň sebitlerinde +19 gradusa çenli gyzar. Bu barada Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa...

30.01.2023 15:34
37896

Turkish Airlines Türkmenbaşy-Stambul gatnawlarynyň peteklerini arzanlatdy

Turkish Airlines awiakompaniýasy Türkmenbaşy — Stambul — Türkmenbaşy ugry boýunça gatnawlarynyň petekleriniň bahasyny arzanlatdy. Atavatan Türkmenistan neşiriniň berýän maglumatlaryna görä, gidiş-geliş petegini...

29.01.2023 15:38
34557

Türkmenistanyň käbir ýerlerinde howa +20 gradusa çenli maýlar

Türkmenistanda uzaga çeken adatdan daşary aýazly howa geljek hepdede gowşar. Ýurdumyzyň käbir ýerlerinde +20 gradusa çenli maýyl bolar diýip, «Meteožurnal» neşiri ýazýar. Howanyň maýlamagy sowuk howa akymynyň Alynky...