Çip ýetmezçiligi tamamlandy – iň uly öndürijileriň girdejileriniň ösüşi haýallady

  • 30.09.2022 11:23
  • 6623
Çip ýetmezçiligi tamamlandy – iň uly öndürijileriň girdejileriniň ösüşi haýallady

Käbir komponentleriň ýetmezçilik etmeginiň aýry-aýry ýagdaýlaryna garamazdan, umuman alanyňda, global çip ýetmezçiligini tamamlandy diýip hasaplamak bolar diýip, TrendForce-iň analitikleri belleýär. Häzirlikçe awtomobiller we senagat enjamlary üçin çiplere bolan isleg ýokary bolmagynda galýar, şol sebäpli olaryň bahasy ýokarlanar. Ýöne sarp ediji elektronikasy üçin çipler ýeterlik, käbirleri hatda artykmaç hem bolup biler diýip, 3dnews.ru belleýär.

II çärýegiň jemi boýunça iň uly on öndürijiniň önümleriniň satuwy 33,20 mlrd dollara barabar boldy – pudagyň ösüşi geçen çärýek bilen deňeşdirilende 3,9%-e çenli haýallady. TrendForce-iň çaklamasy boýunça, III çärýekde bu görkeziji birneme ýokary bolar.
II çärýekde TSMC-niň girdejisi 18,15 mlrd dollar boldy: ýokary öndürijilikli hasaplamalaryň, zatlaryň internetiniň we awtosenagat üçin çipleriň segmenti gowy netije görkezdi. 5 nm hataryndan gelýän girdeji täze NVIDIA, AMD we Bitmain önümleriniň hasabyna çärýek aňlatmasynda 11,1% ýokarlandy, 7 we 6 nm hatarlaryndan gelýän girdeji 2,8% ýokarlandy.
Geçen çärýek Samsung girdejililigini ýokarlandyrdy we 7 hem 6 nm hatarlaryny 5 we 4 nm hatarlaryna geçirmegi dowam etdirdi – önümçilik bölümçesiniň girdejisi çärýek aňlatmasynda 4,9% ýokarlanyp, 5,59 mlrd dollara ýetdi. UMC 28 we 22 nm kuwwatyny işe girizip, üpjünçiligi ýokarlandyrdy, girdeji bolsa 8,1% - 4,5 mlrd dollara çenli artdy.
II çärýekde GlobalFoundries-iň girdejisi 2,7% ýokarlanyp, 1,99 mlrd dollara ýetdi. Kompaniýa 5G we Wi-fi 7 üçin komponentleri öndürmek barada Qualcomm bilen uzak möhletleýin şertnama baglaşdy. SMIC girdejisini 3,3%, 1,90 mlrd dollara çenli artdyrdy. Geçen çärýek Nexchip önümçilik kuwwatyny we tehnologiýa platformalarynyň assortimentini giňeltdi, şonuň esasynda girdejisini çärýek aňlatmasynda 4,5% - 463 mln dollara çenli ýokarlandyrmagy başardy.

düýn 23:11
8229

Türkmenistan Türkiýede ýer titremede şehit bolanlary ýatlap, sadaka berer

Türkmenistanda ýakyn wagtda Türkiýede agyr betbagtçylyk zerarly şehit bolanlary ýatlap «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda sadaka berler. Bu barada Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ...

düýn 22:42
6773

Bugatti 15 müň dollarlyk äýnek hödürledi

Ýakyn wagtda dünýädäki dükanlarda üýtgeşik Bugatti äýnekleri peýda bolar. Bahasy 1,3-den 15 müň dollara çenli bolar. Seriýanyň adynyň Collection One bolmagy — bu Bugattiniň äýnek çykarmakda ilkinji tejribesidigini...

07.02.2023 08:41
5785

Ahalteke atçylyk sungatyny ÝUNESKO girizmäge hödürlemek meýilleşdirilýär

2023-nji ýylda ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizmek üçin «Ahalteke atçylyk sungaty we atlary bezemek däpleri» atly milli hödürnama hödürlendi. Bu barada 6-njy fewralda Daşary işler...

06.02.2023 19:24
13429

«ChatGPT» «TikTok-dan» öňe geçip, taryhda iň çalt ösýän hyzmata öwrülýär

ChatGPT çat-botdan her aýda 100 milliondan gowrak işjeň ulanyjy peýdalandy. Bu görkeziji, Reýter agentliginiň hasaplamagyna görä, çatyň açylandan iki aý soň gazanyldy. Bu ýagdaý ChatGPT-i "sarp edijileriň taryhda...