«Verifone» türkmen bazaryna nagt däl hasaplaşyklaryň aňsat usulyny hödürleýär

  • 26.09.2022 15:02
  • 23787
«Verifone» türkmen bazaryna nagt däl hasaplaşyklaryň aňsat usulyny hödürleýär

«Verifone» Türkmenistanda nagt däl hasaplaşyklary işjeňleşdirmek, müşderilere töleg etmek üçin amatly şertleri hödürlemek maksady bilen, kassa apparatyny hem-de bank terminallaryny bir enjamda jemleýän POS-terminalyny hödürleýär.

«Verifone» elektron söwda amallaryny ýerine ýetirmek üçin tehologiýalary hödürleýän özboluşly platformadyr. «Verifone» söwda markasy dünýäde töleg terminallaryny hödürleýän iň iri brendleriň biridir, ol dünýäde iň geçginli POS-terminallaryň bäşligine girýär.
«Verifone» terminallaryny söwda merkezlerinde, marketlerde, awtohyzmat merkezlerinde, taksi töleglerinde, ýangyç guýujy beketlerde, gözellik salonlarynda, hassahanalarda, Saglyk öýlerinde, dermanhanalarda, restoranlarda, kafelerde, dynç alyş merkezlerinde, otellerde ulanyp bolýar.


VeriFone VX675 apparaty – bu SIM-kartanyň üsti bilen internete giriş mümkinçiligi bolan kiçi göçme enjam. Ol kartlaryň ähli görnüşlerini, şol sanda galtaşyksyz tölegleri kabul etmek üçin raýderler bilen enjamlaşdyrylan. Terminal ulanmak üçin ýeňil hem diýseň amatly. Müşderilere hyzmatlar ulgamynda ykjamlygy hem-de ýokary hili ilkinji nobatda goýýanlar üçin bu enjam tüýs ýerine düşen enjamdyr.

«Verifone» terminaly barada goşmaça maglumat almak hem-de ony birikdirmek üçin şu salgylardan habarlaşyp bilersiňiz:
Telefon belgileri: +99312 44-99-84; +99312 44-99-94; +99363 79-11-12
Salgymyz: Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 231, «Oguzkent» işewürlik merkezi
E-mail: turkmeninnovation@gmail.com
Instagram: verifone_tm

şu gün 18:51

Türkmenistanda dalaşgärlere harby çagyryşy yza süýşürmäge hukuk berýän Kanun çap edildi

Türkmenistanda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine ýüz tutýan dalaşgärlere harby gulluga çagyryş möhletini yza süýşürmäge mümkinçilik berýän «Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna...

şu gün 15:49
1860

Bill Geýts gowy görýän 5 sany kitabynyň adyny aýtdy

Bill Geýts blogynda gowy görýän bäş sany kitabynyň adyny aýtdy. Ol kitaplary dowamly baýramçylyk günlerinde okamagy maslahat berýär. Adatça, Bill Geýts şeýle bloglarda soňky ýylda haýsy kitaplary okandygy barada...

şu gün 01:06
25939

Türkmenistana sowuk hem ýagynly howa aralaşýar

Türkmenistanda eýýäm şu hepdäniň ortalaryndan howanyň üýtgäp, sowuk hem ýagynly howa akymynyň aralaşmagyna garaşylýar. Sişenbe güni demirgazykda sebitlerde gije termometriň sütünjigi -2 — -7 gradusa düşüp biler...

26.11.2022 22:12
2911

Toni ROBBINS, «Özüňe erk etmegiň gudraty» (20-nji bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm 12-nji bölüm 13-nji...