«Verifone» türkmen bazaryna nagt däl hasaplaşyklaryň aňsat usulyny hödürleýär

  • 26.09.2022 15:02
  • 23969
«Verifone» türkmen bazaryna nagt däl hasaplaşyklaryň aňsat usulyny hödürleýär

«Verifone» Türkmenistanda nagt däl hasaplaşyklary işjeňleşdirmek, müşderilere töleg etmek üçin amatly şertleri hödürlemek maksady bilen, kassa apparatyny hem-de bank terminallaryny bir enjamda jemleýän POS-terminalyny hödürleýär.

«Verifone» elektron söwda amallaryny ýerine ýetirmek üçin tehologiýalary hödürleýän özboluşly platformadyr. «Verifone» söwda markasy dünýäde töleg terminallaryny hödürleýän iň iri brendleriň biridir, ol dünýäde iň geçginli POS-terminallaryň bäşligine girýär.
«Verifone» terminallaryny söwda merkezlerinde, marketlerde, awtohyzmat merkezlerinde, taksi töleglerinde, ýangyç guýujy beketlerde, gözellik salonlarynda, hassahanalarda, Saglyk öýlerinde, dermanhanalarda, restoranlarda, kafelerde, dynç alyş merkezlerinde, otellerde ulanyp bolýar.


VeriFone VX675 apparaty – bu SIM-kartanyň üsti bilen internete giriş mümkinçiligi bolan kiçi göçme enjam. Ol kartlaryň ähli görnüşlerini, şol sanda galtaşyksyz tölegleri kabul etmek üçin raýderler bilen enjamlaşdyrylan. Terminal ulanmak üçin ýeňil hem diýseň amatly. Müşderilere hyzmatlar ulgamynda ykjamlygy hem-de ýokary hili ilkinji nobatda goýýanlar üçin bu enjam tüýs ýerine düşen enjamdyr.

«Verifone» terminaly barada goşmaça maglumat almak hem-de ony birikdirmek üçin şu salgylardan habarlaşyp bilersiňiz:
Telefon belgileri: +99312 44-99-84; +99312 44-99-94; +99363 79-11-12
Salgymyz: Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 231, «Oguzkent» işewürlik merkezi
E-mail: turkmeninnovation@gmail.com
Instagram: verifone_tm

şu gün 17:55
2791

Restoran biznesi üçin islegiňe görä egin-eşikleri, çehollary we skatertlary nirede taýýarladyp bolýar?

Toý hyzmatlary, toý mekanlary bazary bu günki gün Türkmenistanda barha giň gerimde ösýär. Ýurdumyzyň ähli künjeginde bu hili hyzmatlary hödürleýän toý hyzmatlarydyr toý mekanlarynyň sany hem gün-günden artýar....

düýn 17:36
25645

Fewralyň ilkinji günleri Türkmenistanda ýagyşly, ýöne maýyl bolar

Fewral aýynyň ilkinji günlerinde Türkmenistanda maýyl, emma ýagyşly howa bolar. Ýurdumyzyň sebitlerinde +19 gradusa çenli gyzar. Bu barada Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa...

30.01.2023 15:34
37896

Turkish Airlines Türkmenbaşy-Stambul gatnawlarynyň peteklerini arzanlatdy

Turkish Airlines awiakompaniýasy Türkmenbaşy — Stambul — Türkmenbaşy ugry boýunça gatnawlarynyň petekleriniň bahasyny arzanlatdy. Atavatan Türkmenistan neşiriniň berýän maglumatlaryna görä, gidiş-geliş petegini...

29.01.2023 15:38
34557

Türkmenistanyň käbir ýerlerinde howa +20 gradusa çenli maýlar

Türkmenistanda uzaga çeken adatdan daşary aýazly howa geljek hepdede gowşar. Ýurdumyzyň käbir ýerlerinde +20 gradusa çenli maýyl bolar diýip, «Meteožurnal» neşiri ýazýar. Howanyň maýlamagy sowuk howa akymynyň Alynky...