Aşgabatdaky «EMTOP» dükanlary gurluşyk gurallarynyň dürli görnüşlerini hödürleýär

  • 25.09.2022 15:36
  • 11275
Aşgabatdaky «EMTOP» dükanlary gurluşyk gurallarynyň dürli görnüşlerini hödürleýär

Gurluşyk gurallarynyň dürli görnüşlerini hödürleýän «Emtop» brendiniň Türkmenistandaky dükanlary müşderilerine şol bir wagtda gurallaryň ätiýaçlyk şaýlaryny hem-de serwis hyzmatlaryny hem hödürleýär.

Bu brendiň gurallaryny ulanyp ýören müşderiler ätiýaçlyk şaýlaryny sorap hem-de serwis hyzmaty boýunça Aşgabatdaky resmi dükanlara ýüz tutup bilerler.
Ulanmakda ygtybarlylygy hem-de uzak ömri bilen türkmen bazarynda özüni aldyran bu brendiň Türkmenistandaky resmi dileri Aşgabatda G.Kulyýew köçesiniň ugrundaky «Aýdyň ýol awto hyzmat» binasynda ýerleşýär. Mundan başga-da, bu brendiň önümlerini müşderiler «Aýdyň Mekan» gurluşyk harytlary bazaryndan hem-de «Hazyna» bazaryndan satyn alyp bilerler. Brendiň beýleki ähli welaýatlarda hem dilerleriniň bardygyny ýatladýarys.
Belläp geçmeli zatlaryň biri hem, bu dükanda harytlaryň lomaý we bölekleýin söwdasy amala aşyrylýar. Şeýle hem EMTOP harytlaryny müşderiler öýden oturan ýerinden, «Gerekli» onlaýn dükanyndan sargyt edip bilerler.
Galyberse-de, EMTOP baýramçylyklarda müşderilerine dürli görnüşli aksiýalary hödürläp durýar. Munuň üçin brendiň sosial torlardaky salgylaryny yzarlap duruň.

Habarlaşmak üçin:
+99365634163
+99365504850;
+99365633163 (Aýdyň Mekan gurluşyk harytlary bazary);
+99361283306 (Hazyna bazary)

Salgysy: G.Kulyýew köçesi, jaý 80, Aýdyň ýol awto hyzmat bina;
«Aýdyň Mekan» gurluşyk harytlary bazary,
«Hazyna» bazary
Imo: +99365504850
Instagram @emtop_tools_turkmenistan

şu gün 17:55
63

Restoran biznesi üçin islegiňe görä egin-eşikleri, çehollary we skatertlary nirede taýýarladyp bolýar?

Toý hyzmatlary, toý mekanlary bazary bu günki gün Türkmenistanda barha giň gerimde ösýär. Ýurdumyzyň ähli künjeginde bu hili hyzmatlary hödürleýän toý hyzmatlarydyr toý mekanlarynyň sany hem gün-günden artýar....

düýn 17:36
25645

Fewralyň ilkinji günleri Türkmenistanda ýagyşly, ýöne maýyl bolar

Fewral aýynyň ilkinji günlerinde Türkmenistanda maýyl, emma ýagyşly howa bolar. Ýurdumyzyň sebitlerinde +19 gradusa çenli gyzar. Bu barada Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa...

30.01.2023 15:34
37896

Turkish Airlines Türkmenbaşy-Stambul gatnawlarynyň peteklerini arzanlatdy

Turkish Airlines awiakompaniýasy Türkmenbaşy — Stambul — Türkmenbaşy ugry boýunça gatnawlarynyň petekleriniň bahasyny arzanlatdy. Atavatan Türkmenistan neşiriniň berýän maglumatlaryna görä, gidiş-geliş petegini...

29.01.2023 15:38
34499

Türkmenistanyň käbir ýerlerinde howa +20 gradusa çenli maýlar

Türkmenistanda uzaga çeken adatdan daşary aýazly howa geljek hepdede gowşar. Ýurdumyzyň käbir ýerlerinde +20 gradusa çenli maýyl bolar diýip, «Meteožurnal» neşiri ýazýar. Howanyň maýlamagy sowuk howa akymynyň Alynky...