Aşgabatdaky «EMTOP» dükanlary gurluşyk gurallarynyň dürli görnüşlerini hödürleýär

  • 25.09.2022 15:36
  • 11005
Aşgabatdaky «EMTOP» dükanlary gurluşyk gurallarynyň dürli görnüşlerini hödürleýär

Gurluşyk gurallarynyň dürli görnüşlerini hödürleýän «Emtop» brendiniň Türkmenistandaky dükanlary müşderilerine şol bir wagtda gurallaryň ätiýaçlyk şaýlaryny hem-de serwis hyzmatlaryny hem hödürleýär.

Bu brendiň gurallaryny ulanyp ýören müşderiler ätiýaçlyk şaýlaryny sorap hem-de serwis hyzmaty boýunça Aşgabatdaky resmi dükanlara ýüz tutup bilerler.
Ulanmakda ygtybarlylygy hem-de uzak ömri bilen türkmen bazarynda özüni aldyran bu brendiň Türkmenistandaky resmi dileri Aşgabatda G.Kulyýew köçesiniň ugrundaky «Aýdyň ýol awto hyzmat» binasynda ýerleşýär. Mundan başga-da, bu brendiň önümlerini müşderiler «Aýdyň Mekan» gurluşyk harytlary bazaryndan hem-de «Hazyna» bazaryndan satyn alyp bilerler. Brendiň beýleki ähli welaýatlarda hem dilerleriniň bardygyny ýatladýarys.
Belläp geçmeli zatlaryň biri hem, bu dükanda harytlaryň lomaý we bölekleýin söwdasy amala aşyrylýar. Şeýle hem EMTOP harytlaryny müşderiler öýden oturan ýerinden, «Gerekli» onlaýn dükanyndan sargyt edip bilerler.
Galyberse-de, EMTOP baýramçylyklarda müşderilerine dürli görnüşli aksiýalary hödürläp durýar. Munuň üçin brendiň sosial torlardaky salgylaryny yzarlap duruň.

Habarlaşmak üçin:
+99365634163
+99365504850;
+99365633163 (Aýdyň Mekan gurluşyk harytlary bazary);
+99361283306 (Hazyna bazary)

Salgysy: G.Kulyýew köçesi, jaý 80, Aýdyň ýol awto hyzmat bina;
«Aýdyň Mekan» gurluşyk harytlary bazary,
«Hazyna» bazary
Imo: +99365504850
Instagram @emtop_tools_turkmenistan

şu gün 15:49
41

Bill Geýts gowy görýän 5 sany kitabynyň adyny aýtdy

Bill Geýts blogynda gowy görýän bäş sany kitabynyň adyny aýtdy. Ol kitaplary dowamly baýramçylyk günlerinde okamagy maslahat berýär. Adatça, Bill Geýts şeýle bloglarda soňky ýylda haýsy kitaplary okandygy barada...

şu gün 01:06
25939

Türkmenistana sowuk hem ýagynly howa aralaşýar

Türkmenistanda eýýäm şu hepdäniň ortalaryndan howanyň üýtgäp, sowuk hem ýagynly howa akymynyň aralaşmagyna garaşylýar. Sişenbe güni demirgazykda sebitlerde gije termometriň sütünjigi -2 — -7 gradusa düşüp biler...

26.11.2022 22:12
2893

Toni ROBBINS, «Özüňe erk etmegiň gudraty» (20-nji bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm 12-nji bölüm 13-nji...

26.11.2022 16:58
23656

Täze açylan «Arzuwly günler» toý hyzmatlary toý-sadakalaryny ýokary derejede gurnap berýär

Täze açylan «Arzuwly günler» toý hyzmatlary paýtagtymyz Aşgabatda we onuň golaý çäklerinde toý dabaralaryny, sadakalary ýokary derejede gurnap bermek hyzmatlaryny hödürleýär. ÄHLI ZAT BIR ÝERDEN BITÝÄR «Arzuwly...