«Mahabat» müdirligi çagalary onlaýn multfilm şüweleňine gatnaşmaga çagyrýar

  • 28.08.2022 18:54
  • 10552
«Mahabat» müdirligi çagalary onlaýn multfilm şüweleňine gatnaşmaga çagyrýar

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Mahabat» müdirligi 1-nji sentýabr — Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Onlaýn multfilm şüweleňini geçirýär.

Bu şüweleňde müdirlik tarapyndan taýýarlanan multfilmleriň esasynda çagalara test görnüşinde soraglar soralar we 50 utuk gazanan gatnaşyjylara hemaýatkärler tarapyndan, ýagny «Zehin ýoly», «Kämil bilim» okuw merkezlerinde okamak üçin 20% arzanlaşyk petegi we «aydym.com» aýdym portalyndan hem 30 günlük PREMIUM paket sowgat edilýär.

«Bu çäräni geçirmek arkaly çagalaryň ylym öwrenmeklige bolan höwesini artdyrmagy maksat edinýäris» — diýip müdirligiň başlygy R. Welmiýew belläp geçýär.

Şüweleňe turkmentv.gov.tm saýtynyň üsti bilen islendik enjamdan gatnaşyp bilersiňiz!

şu gün 18:30
45

«FLO» aýakgap brendi harytlaryna 50% arzanladyş yglan etdi

Dünýä belli FLO («Berkarar» SDAM, 0-njy gat) aýakgap brendiniň Aşgabatdaky resmi dükany harytlaryna 50% arzanladyş yglan etdi. Şeýle hem dükan müşderileriniň isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen, harytlaryny...

25.05.2023 23:23
18630

Türkmenistanda öz logotipiň bilen futbolka-kepkany nireden sargyt edip bolýar?

Öndürýän harydyňy ýa-da hödürleýän hyzmatyňy (brendiňi) halk arasynda meşhur etmegiň subut edilen usullarynyň biri hem şol harydyň (brendiň) adyny mümkin boldugyndan has köp adama tanatmakdyr. Öz logotipiň oturdylan...

25.05.2023 19:44
24938

«Älem» toý mekany toý etjeklere 50%-ni töläp, galan tölegi göterimsiz 24 aýa bölüp tölemegi teklip edýär

Artykmaç pul çykdajy etmän, şol bir wagtda hem ýokary derejede toý-sadaka dabaralaryny geçirmek isleýänler üçin Aşgabatda «Bagt köşgünde» ýerleşýän «Älem» we «Çeşme» toý mekanlary amatly teklip hödürledi. Toý mekany...

25.05.2023 16:50
9447

Sargydyňy 10 minutda eltip berýän Asmanexpress-den haryt sargyt edip gördüňizmi?

Asmanexpress — Türkmenistanda 10 minutda eltip bermek hyzmatyny hödürleýän ilkinji onlaýn tehnologiki platformasydyr. Asmanexpress muny her bir müşderä barlap görmegi teklip berýär. Müşderiniň wagtynyň her bir...