«Iber.biz» bilen ýüküňiz ýerde galmaz

 • 15.08.2022 13:15
 • 24055
«Iber.biz» bilen ýüküňiz ýerde galmaz

Halkara hem-de içerki ýük daşamalaryndan peýdalanmak bu günki gün diňe bir önüm öndürijilerdir telekeçiler üçin däl, eýsem, adaty raýatlar üçin hem adaty ýagdaýa öwrüldi. Şeýlelikde ugradyljak ýüküň aýratynlyklaryna görä ygtybarly, iň  tiz ýoldan we amatly bahadan hyzmatlaryny hödürleýän kompaniýany tapmak, ýüküň eltip bermek ýagdaýy boýunça aragatnaşyk saklamak aglaba köplüginde häzirki wagtda esasy mesele bolup durýar.
Bu meseläniň çözgüdini «Iber» ulag-logistika merkezi hödürleýär. «Iber» ýakyn we uzak aralyklara (ýurduň içine we daşary ýurtlara) ýüklerini ibermek isleýän raýatlar üçin bu hyzmaty hödürleýän, şeýle hem Türkmenistanda ygtyýarlandyrylan kompaniýalardan peýdalanmak kynçylyklaryny aradan aýyrýar.

«Iber» portaly müşderileriň talaplaryny bir wagtda birnäçe transport kärhanalaryna ugratmaga hem-de ulgama agza bolan tejribeli kompaniýalaryň berjek teklipleriniň iň amatlysyny saýlap, ýük eltip berjegi tapmagyna ýardam berýär.

Platforma 4 bölümden ybarat:

 • Ýük ugratmak;
 • Ugurlar;
 • Bildirişler;
 • Kärhanalar

Bu nähili işleýär?
Ýüküni (uly ýa kiçi tapawudy ýok) ugratmak isleýän adaty raýat ýa-da kärhana ilki bilen iber.biz portalynda ibermek isleýän ýüküň halkara ýa-da içerki ibermä degişliligini saýlap, zerur maglumatlary doldurmaly:

 • Harydyň ady;
 • Haýsy wagt aralygynda iberilmelidigi;
 • Nireden nirä ibermeli;
 • Ýüküň agramy, kub, býujet (min-max);

Halkara iberme
Degişli maglumatlar doldurylandan soň, «Ýüzlenme ugrat» düwmesine basmaly. Netijede müşderiniň sargydy awtomatik ýagdaýda ýük daşamaga rugsatnamasy bolan we «Iber» portalynda agzalyga duran bir wagtda birnäçe ulag kompaniýalaryna ýetirilýär. Bu kärhanalar müşderiniň sargydy bilen tanşyp, ýüki ibermek boýunça öz tekliplerini berýärler. Müşderä kompaniýalaryň berjek teklipleriniň iň amatlysyny saýlaýmak galýar. Mundan başga-da ýüküň ýagdaýyny yzarlamak üçin hem mümkinçilikler bar.

Içerki iberme
Ýurduň içinde, ýagny şäher içine we welaýatlar arasynda ýükleri ugratmaklyk 1-2 günde amala aşyrylýar. «Iber» hyzmatynyň işgärleri müşderiniň arzasy boýunça ýüküň gapydan gapa eltip berilmegini gurnap berýärler. Her gün 16:00-a çenli jaň hem onlaýn arkaly sargytlar kabul edilýär.
«Iber» platformasynyň hyzmatlaryndan islendik raýat, kärhana ýa-da onlaýn dükanlar peýdalanyp biler. Bu bolsa satyjylaryň eltip bermek işini has hem ýeňilleşdirer. Munuň esasynda eltip bermek hyzmaty çalt hem ygtybarly amala aşyrylar.

«Ugurlar» bölüminde bir nokatdan başga bir nokada transport gurnaýan kompaniýa özünde ýük ýüklemek üçin boş ýeriň bardygy barada habar berip bilýär. Bu ýerde şu maglumatlar berilýär:

 • Sene;
 • Nireden nirä;
 • Awtoulagyň görnüşi;
 • Hususy kärhana

«Bildirişler» bölüminde ulag kompaniýalary logistika degişli bolan dürli bildirişleri ýerleşdirip bilýärler.  

«Iber» diňe müşderiler üçin däl, eýsem, transport we logistika kompaniýalary üçin hem peýdaly


«Iber» portaly diňe bir ýük ugratmak isleýän müşderiler üçin däl, eýsem, ýük ugratmakda öz hyzmatlaryny hödürleýän kompaniýalar üçin hem özüni tanatmaga we täze müşderiler tapmagyna uly mümkinçilikdir. Kompaniýalar portal arkaly müşderiler bilen birek-biregi kanagatlandyrýan ylalaşyga gelýänçä ulgamda aragatnaşyk saklap bilerler.
«Iber hyzmaty» ýük daşamaga rugsatnamasy bolan diňe ynamdar we tejribeli logistika kärhanalaryna agzalyk berip, müşderileriň ýük ygtybarlylygyny goramagy üns merkezinde saklaýar. Platforma kämilleşdirilmäge dowam edýär we logistika kompaniýalary hyzmatdaşlyga çagyrýar.
«Iber» platformasy ýakynda onlaýn mobil goşundysyny çykarmagy hem meýilleşdirýär. 

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +993 12486219+993 63997091+99363111647
Saýt: www.iber.biz

03.06.2023 17:33
33295

Aşgabatda öýde gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Aşgabatda «Gül Zemin» söwda we dynç alyş merkezinde ýerleşýän «INTEX» dükany öýlerde-howlularda gurnalýan basseýnleriň hem-de basseýne degişli aksessuarlaryň, çagalar hem ulular üçin çişirilýän ballonlaryň, şeýle...

02.06.2023 16:22
16444

«Rysgally ülke» HK gozgalmaýan emläk bilen bagly ähli soraglara tölegsiz maslahatlaryny berýär

Gozgalmaýan emläk ulgamynda iş alyp barýan «Rysgally ülke» hususy kärhanasy bu ugurdan ähli soraglara tölegsiz maslahatlaryny berýär. «Rysgally ülke» gozgalmaýan emläk bilen bagly ähli resminamalary: emlägi satmaga...

01.06.2023 18:17
45679

«Ýakymly» çörek önümleri dükany önümlerine arzanladyş yglan edýär

Aşgabatda ýerleşýän «Ýakymly» çörek we çörek önümleri dükany önümlerine arzanladyş yglan edýändigini habar berdi. Mysal üçin, kruassanlar — 3m, simitler — 2,5 m, eklerler — 4 m. Bulardan başga-da, dükanda şular...

01.06.2023 15:22
23212

«Bagtyýar Dostlar» syýahatçylyk kärhanasy daşary ýurda syýahata gitmek isleýänlere doly hyzmaty hödürleýär

Russiýa, Hytaý, Hindistan, Özbegistan, Azerbaýjan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Gazagystan, Pakistan, Birleşen Arap Emirlikleri, Belarus, Eýran, Tailand... Daşary ýurtlara syýahat etmek isleýänler üçin «Bagtyýar Dostlar»...