Büzmeýinde Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezi açylýar

  • 20.05.2022 19:30
  • 8842
Büzmeýinde Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezi açylýar

Hökümetiň 19-njy maýda geçirilen mejlisinde wise-premýer Ç.Purçekow Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda gurulýan Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezini ulanmaga tabşyrmak üçin görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. 

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda bu ýerde alnyp barylýan gurluşyk-gurnama işleri tamamlaýjy tapgyra gadam basdy. Dolandyryş we önümçilik toplumlary guruldy, önümçilik bölümlerinde esasy enjamlar gurnaldy. Alnyp barylýan ähli işler berk gözegçilikde saklanylýar.

Öňdebaryjy tehnologik enjamlara hyzmat etmegiň we olary talabalaýyk abatlamagyň başarnyklaryny öwrenmek maksady bilen, merkeziň hünärmenleri daşary ýurtlarda hünär kämilleşdiriş okuwyny geçdiler. Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň ulanmaga berilmegi ýurdumyzda hereket edýän elektrik stansiýalarynyň enjamlaryny abatlamaga, sarp edilýän wagty azaltmaga we ýurdumyzyň ýokary derejeli hünärmenleriniň taýýarlanylmagyna ýardam berer.

Prezident Serdar Berdimuhamedow elektroenergetika pudagynyň bu möhüm desgasyndaky işleriň bellenen möhlete laýyklykda doly tamamlanmagyna we açylyş dabarasynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegine berk gözegçiligi üpjün etmäge wise-premýeri borçly etdi.


30.10.2022 13:31
2849

Aşgabatda Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň II mejlisi geçirildi

29-njy oktýabrda Aşgabatda Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň II mejlisi geçirildi. Foruma ugurdaş düzümleriň, ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary we hünärmenleri Assosiasiýanyň agzalary hem-de...

25.10.2022 08:16
5889

Aşgabatda ÝB-niň Türkmenistandaky Medeniýet hepdeligi açyldy

24-nji oktýabrda Aşgabatda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy boldy. Ýurdumyzyň Medeniýet ministrliginiň goldaw bermeginde Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasynyň...

22.09.2022 16:11
17830

Aşgabatda Pakistanyň silden ejir çeken halky üçin serişde toplamak boýunça haýyr-sahawat çäresi geçiriler

Aşgabatda Pakistanyň silden ejir çeken halkyna ýardam bermek üçin serişde toplamak boýunça haýyr-sahawat çäresi guralar. Aşgabadyň zenanlar topary, Aşgabatdaky Halkara mekdep we Pakistan Respublikasynyň Türkmenistandaky...

21.09.2022 23:35
19795

Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty” atly täze kitaby çapdan çykdy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty” atly kitaby Watanymyzyň Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda türkmen, iňlis we rus...