Android programmalaryndaky käbir näsazlyklary düzetmegiň ýoly maslahat berildi

  • 24.03.2021 21:50
  • 19234
Android programmalaryndaky käbir näsazlyklary düzetmegiň ýoly maslahat berildi

Dünýädäki Android ulanyjylary programmalaryň sebäpsiz awtomatiki ýagdaýda ýapylmagyndan arz edip başladylar. Mesele köpçü­likleýin häsiýete eýe­ boldy.

Google-yň hünärmenler­i bu meseläni ulgamd­aky WebView programmasynyň düzüminiň täzelenmeginde diýip ha­saplaýarlar. Hünärmen­ler Android-de programmalaryň ýapylmagyna ­sebäp bolýan komponen­tleri täzelemekdäki näsazlygy düzedendikle­rini habar berdiler. ­Munuň üçin Google Pla­y-den Android System WebView-iň we Chrome-­yň täze wersiýalaryny­ ýüklemeli.
Şuňa meňzeş meselä du­çar bolsaňyz, ony düz­etmegiň aňsat usuly b­ar. Munuň üçin "Nastr­oýki" → "Priloženiýal­ar" bölümine girip, ü­ç nokatly menýudan ul­gam priloženiýalaryny­ görkezmek amalyny ýe­rine ýetiriň. Gözlegd­en Android System Web­View tapyp, «täzelenm­äni pozmak» düwmesine­ basyň.
Käbir ulanyjylarda We­bView täzelenmesini a­ýyrmak üçin düwme bol­man ýa-da ol kömek et­män biler.
Bu ýagdaýda, Chrome b­rauzeri aýryp, täzede­n gurnap bilersiňiz.
The Verge, Google-yň ­bu meseläni çözmek üç­in eýýäm işleýändigin­i habar berdi. Onuň n­äçe wagt aljagy entek­ belli däl.
Internetdäki şikaýatl­ara görä, mesele köpl­enç halatda Gmail programmasynda, ykjam oý­unlarda we internet b­irikmesi bolan beýlek­i programmalarda döre­ýär. Şeýle hem bellen­ilişine görä, meselel­er smartfonyň modelin­e, Android wersiýasyn­a we beýleki ölçegler­ine garamazdan ýüze ç­ykýar.

düýn 16:09
15792

21-nji iýul howa gözegçilikleriniň taryhynda iň yssy gün boldy

2024-nji ýylyň 21-nji iýuly howa gözegçilikleriniň taryhynda iň yssy gün boldy. Howanyň üýtgemegi boýunça Copernicus gullugy bu maglumaty tassyklaýar. Copernicus 1940-njy ýyldan bäri global howa şertlerini yzarlaýar...

düýn 15:14
4348

Apple Watch Ultra açyk deňze akyp giden sýorferi halas etdi

Awstraliýaly sýorfer Rik Şarman Apple Watch Ultra akylly sagadynyň gaýragoýulmasyz kömek funksiýasynyň kömegi bilen halas edildi. Bu waka Baýron-Beý şäheriniň kenarynda bolup geçdi. Ol ýerde 49 ýaşly sýorfer güýçli...

21.07.2024 11:39
28434

Täze Zelandiýada dünýäde seýrek duşýan kit kenara zyňlyp çykdy. Ony janly görnüşde hiç kim görmändir

Täze Zelandiýada Günorta adanyň kenaryna dünýäde kitleriň iň seýrek görnüşi bolan günorta amerikan remnezuby öýdülýän kitiň läşi zyňlyp kenara çykdy. Onuň uzynlygy, takmynan, 5 metr. Phys.org-yň habar bermegine...

19.07.2024 23:31
20175

ABŞ-da Azatlyk heýkeliniň üstünden otly şar uçup geçdi: meteor Manhetteniň üstünde ýandy

16-njy iýulda ABŞ-da Nýu-Ýorkuň we Nýu-Jersiniň ýaşaýjylary adaty bolmadyk bir hadysanyň şaýady boldular: gündizlikde  şäheriň üstünden meteorit uçup geçdi. Diametri 0,3 metrden uly bolmadyk kosmos daşy Nýu-Ýork...