Oktýabr aýynda Türkmenistanda geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreler

Oktýabr aýynda Türkmenistanda geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreler

2022-nji ýylyň oktýabr aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreleriň hem-de medeni-durmuş maksatly desgalaryň açylyş dabaralarynyň maksatnamasy barada wise-premýer M.Mämmedowa 23-nji sentýabrda Hökümet mejlisiniň barşynda hasabat berdi.

Däp boýunça 6-njy oktýabrda «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda Hatyra güni mynasybetli gül goýmak çäresi bolar.
Halkara derejesinde geçiriljek çäreleriň hatarynda

  • Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe gabatlanyp, halkara sergisini we ylmy maslahatyny;
  • «Dizaýn–2022» Aşgabat forumyny we «Araçäksiz dizaýn» atly halkara sergisini;
  • «Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwalyny;
  • «Türkmen keşdeçilik sungaty – umumyadamzat mirasy» atly halkara maslahatyny geçirmek göz öňünde tutulýar.