Microsoft Windows 10-y 2025-nji ýylyň oktýabryna çenli goldajakdygyny tassyklady

Microsoft Windows 10-y 2025-nji ýylyň oktýabryna çenli goldajakdygyny tassyklady

Microsoft korporasiýasy bir ýyl mundan ozal köpçülige elýeterli bolan täze operasion ulgamy Windows 11-iň ilkinji iň uly täzelenmesini (22H2) çykardy. Şunuň bilen birlikde, korporasiýa Windows 10-y 2025-nji ýylyň oktýabr aýyna çenli goldajakdygyny habar berdi. Muny 3dnews.ru ýetirýär.

“Biz henizem Windows 10-a ygrarly we şonuň üçin Windows 10-a 2025-nji ýylyň oktýabr aýyna çenli hyzmat etmegi dowam ederis” – diýip, žurnalistler bilen söhbetdeşlikde Microsoft-yň programma önümlerini dolandyryş bölümçesiniň ýolbaşçysy Jon Keýbl aýtdy.

Bu ulanyjylaryň Microsoft-yň programma platformasynyň täze wersiýasyna geçmäge howlukman bilýändiklerini aňladýar. Windows 11-iň kämilleşip, täze funksiýalara eýe bolýandygyna garamazdan, Windows 10 gowy alternatiwa bolmagynda galýar. Şeýle-de, Microsoft Windows 11-e çenli mugt täzelenmäniň tamamlanjak möhletini heniz mälim etmedi. Şundan ugur alsak,Windows 11-i mugt ulanmaga ýene birnäçe wagtyň dowamynda geçmek bolar.
Belläp geçsek, Microsoft-yň Windows 10-y 2025-nji ýyla çenli goldamakçydygy baradaky bildirişi garaşylmadyk bir zat däl, sebäbi ol bu barada geçen ýyl hem mälim edipdi. Şonda Windows 10-a goldawyň 2025-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda tamamlanjakdygy habar berildi. Korporasiýanyň ulanyjylary Windows 11-e geçmäge çagyrýandygyna garamazdan, bu meselede howlukmagyň zerurlygy ýokdur.