Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň ýolbaşçylaryna çuňňur gynanjyny beýan etdi

Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň ýolbaşçylaryna çuňňur gynanjyny beýan etdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwä we Premýer-ministr Mian Muhammad Şahbaz Şarife ýurtda ýagan güýçli ýagyşlaryň netijesinde, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine, uly möçberli weýrançylyklara getiren suw joşgunlary zerarly gynanç hatyny iberdi.

Türkmenistanyň Prezidenti şu agyr pursatda gurban bolanlaryň maşgalalaryna, dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýurdumyzyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan çuňňur gynanjyny, medet beriji sözlerini ýetirdi, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi.
Soňky maglumatlara görä, Pakistanda güýçli ýagyşlar zerarly iýun aýynyň ortalaryndan bäri dowam eden suw joşmalarynyň weýrançylyklary netijesinde, 1 müňden gowrak adam aradan çykdy. Ýurduň häkimiýetleri tarapyndan şu onýyllygyň iň erbet gumanitar betbagtçylygy diýlip atlandyrylýan tebigy hadysa zerarly, tutuşlygyna, 33 million adam ejir çekdi, şolaryň 30 milliony bolsa öýsüz galdy.