Google Play täze logotipe eýe boldy

Google Play täze logotipe eýe boldy

Golaýda Google Play hyzmaty işläp başlamagynyň 10 ýyllygyny belledi. Şol şanly gün mynasybetli kompaniýa dükanynyň täze logotipi bilen tanyşdyrdy, şeýle hem satuwlary baradaky maglumaty aýan etdi. Her aýda hyzmatdan 190 ýurtdan 2,5 milliard adam peýdalanýar. Platformada 2 milliondan gowrak işläp taýýarlaýjynyň kontenti  görkezilen. 

Logotip könesinden o diýen tapawutlanmaýar, ýöne kompaniýa ony "Google-yň jadysyny gowy şöhlelendirýän we beýleki peýdaly azyklaryň brendingine laýyk gelýän"  çözgüdi hökmünde köpçülige çykarýar. Şolaryň hatarynda "Gözleg", "Kömekçi", "Foto" Gmail we beýleki hyzmatlar bar.
Logotipiň täze wersiýasynda has çapraz reňkler, elementleriň başga hili gurluşy we öte tegelenen burçlar ulanylýar. Şeýle-de bolsa, logotip öň Google Play-de we patentleriň amerikan bazasynda göze ilipdi.