Draupadi Murmu kasam kabul edip, Hindistanyň 15-nji prezidenti boldy

Draupadi Murmu kasam kabul edip, Hindistanyň 15-nji prezidenti boldy

Draupadi Murmu duşenbe güni kasam kabul edip, resmi taýdan Hindistanyň 15-nji prezidenti boldy. Dabara Nýu-Delide ýurduň parlamentiniň merkezi zalynda geçirildi diýip, TASS habar berýär.

“Maňa garaşsyzlygyň 75 ýyllygynda bu wezipäni eýelemek bagty miýesser etdi. Bize erkinlik üçin söweşijilerimiziň garaşsyz Hindistanyň raýatlaryna beren umytlaryny ödemek üçin tagallalarymyzy işjeňleşdirmek gerek” – diýip, Murmu kasam kabul edilenden soň prezident hökmünde ilkinji sözlän sözünde aýtdy. 

Murmu – Jarkhand ştatynyň öňki gubernatory. Ol gündogar Odişa ştatynyň santallar taýpasyndan (munda halkynyň iň uly taýpasy) çykan. Murmu Hindistanyň ikinji aýal prezidenti boldy (birinji Pratibha Patol bolupdy, 2007 – 2012). Şeýle-de, ol “erkin ýurtda”, ýagny 1947-nji ýylda döwlet tarapyndan britaniýalylardan garaşsyzlyk alnandan soň doglan Hindistanyň birinji prezidenti boldy.  

“Biziň demokratiýamyzyň güýji uzak taýpa sebitinde doglan garyp maşgalanyň gyzynyň Hindistanyň iň ýokary konstitusion wezipesine ýetip bilmegindedir. Meniň üçin asyrlarboýy ösüş artykmaçlyklaryndan mahrum bolanlaryň, garyplaryň, ezilenleriň, taýpadan bolan adamlaryň mende öz keşbini görmegi uly bagt” – diýip, Murmu öz sözünde belledi.