Boeing Merkezi Aziýa ýurtlaryny geljek 20 ýylda uçarlaryny satyn alyjylaryň sanawyndan aýyrdy

Boeing Merkezi Aziýa ýurtlaryny geljek 20 ýylda uçarlaryny satyn alyjylaryň sanawyndan aýyrdy

Boeing global ykdysady çökgünligiň perspektiwasy hem-de Russiýa we Merkezi Aziýa uçarlary ibermek bilen bagly näbellilik sebäpli geljek ýigrimi ýylda täjirçilik uçarlary üçin çak edilýän islegi azaltdy. Bu barada centralasia.media habar berýär.

Amerikan awiagurluşyk korporasiýasy 2041-nji ýyla çenli sargyt edijilere 41,2 müň uçar ibermegi meýilleşdirýär. Bir ýyl ozal çaklamada bu görkeziji 43,6 müňdi diýip, Bloomberg agentligi belleýär. Boeing ýolagçy akymynyň ýyllyk ösüşi baradaky çaklamasyny hem 4 göterimden 3,8 göterime çenli peseltdi. 
Çaklamalaryň peseldilmegi geosyýasy we ykdysady sarsgynlaryň täjirçilik aerokosmiki pudaga uzak möhletleýin täsir edip biljekdigini aňladýar. Boeing-iň Ýewropadaky bäsdeşi Airbus hem energiýa bahalarynyň ýokarlanmagyna esaslanyp, geljek ýigrimi ýylda ýolagçy akymy bilen bagly çaklamalaryny peseltdi. 
Boeing çaklamadan aýrylan uçarlaryň köpüsini – 1500 howa gämisini Russiýa ibermekçidi. Indi korporasiýa 2022 – 2041-nji ýyllar üçin üpjünçilik kartasyny hödürledi we onda Russiýa bilen Merkezi Aziýa çal reňk bilen reňklenipdir, bu hem uçarlaryň şol ýerlere iberilmejekdigini aňladýar.
Şol bir wagtyň özünde korporasiýa geljek onýyllykda täze uçarlaryň satuwy durnukly bolar, sebäbi awiakompaniýalara pandemiýadan soň awiagatnawlara bolan islegi kanagatlandyrmak üçin flotuny artdyrmak gerek diýip hasaplaýar. Korporasiýanyň çaklamasynda ekspluatantlara geçen ýyl 2030-njy ýyla çenli diýlip çaklanylan 19 330 uçar bilen deňeşdirilende, 2031-nji ýyla çenli 19 575 sany täze uçaryň gerek boljakdygy aýdylýar.