Renault I ýarymýyllykda awtomobil satuwyny 30% azaltdy

Renault I ýarymýyllykda awtomobil satuwyny 30% azaltdy

2022-nji ýylyň birinji ýarymynda Fransiýanyň awtomobil konserni Renault SA dowam edýän ýarym geçirijileriň ýetmezçiligi we Russiýanyň bazaryndan gitmegi sebäpli, satuwy ýyllyk hasabynda 29,7%, 1 000 199 birlige çenli azaltdy. Bu barada kompaniýanyň metbugat relizinde habar berilýär. Muny interfax.ru ýetirýär.

Toparyň deňeşdirip bolýan satuwy (kompaniýanyň söwdasy üçin ikinji uly bazar bolan Russiýany hasaba almazdan) 12% azaldy. 
Renault-yň ýanwar – iýun aýlarynda esasy satuwy Fransiýanyň paýyna düşdi (241,6 müň ulag), ikinji orny indi Italiýa eýeleýär (74 müň), soňra Germaniýa (72,64 müň), Türkiýe (67,25 müň) we Braziliýa (53,15 müň) gelýär.
Kompaniýanyň Ýewropanyň iň uly bäş awtoulag bazaryndaky paýy (Fransiýa, GFR, Ispaniýa, Italiýa we Beýik Britaniýa) 2021-nji ýylyň birinji ýarymyndaky 53% bilen deňeşdirilende, 66%-e çenli ýokarlandy.
2022-nji ýylyň başyndan bäri Renault kompaniýasynyň kapitallaşdyrmasy tas dörtden bir (7,1 mlrd ýewro çenli) azaldy, şol bir wagtyň özünde CAC 40 fond indeksi 16,3% pese düşdi.