«Ýuwentus» Pogbanyň kluba dolanýandygyny yglan etdi

«Ýuwentus» Pogbanyň kluba dolanýandygyny yglan etdi

Turiniň «Ýuwentusy» resmi saýtynda fransuz ýarym goragçysy Pol Pogba bilen şertnama gol çekişendigini mälim etdi. Futbolçy, «Mançester Ýunaýted» bilen şertnamasynyň möhleti dolansoň, erkin agentiň hukugynda «Ýuwentusa» mugt goşuldy.

«Pol Turine gaýdyp geldi. Ol bu ýerden oglanjykka gidipdi, yzyna-da erkek kişi we çempion bolup dolandy. Ýöne bir zat welin üýtgewsiz galdy, ol hem klubuň taryhynyň ýatdan çykmajak sahypalaryny bilelikde ýazmak islegi.
Pogba gaýdyp geldi, biz muňa örän şat!» - diýip, «Ýuwentusyň» metbugat gullugy ýazdy.

Ozal Pogba «Ýuwentusyň» düzüminde çykyş edipdi. Fransiýaly türgen 2012 - 2016-njy ýyllar aralygynda turin klubunyň oýunçysy bolupdy. "Ýuwentusda" döwründe Pogba 177 oýna gatnaşdy, 34 gezek gol saldy we 40 gezek netijeli pas berdi.
Ýarym goragçy "Ýuwentusyň" düzümindekä Italiýanyň çempiony boldy, iki gezek ýurduň Kubogyny gazandy we üç gezek Italiýanyň Superkubogynyň eýesi boldy. Biraz soň Pol Pogba 105 mln ýewro "Mançester Ýunaýtede" geçdi.