2023-nji ýylyň başyndan Microsoft Windows 8.1-i goldamagyny bes eder

2023-nji ýylyň başyndan Microsoft Windows 8.1-i goldamagyny bes eder

2023-nji ýylyň 10-njy ýanwaryndan başlap,  Microsoft Windows 8.1-i goldamagyny bes eder. Bu baradaky habar The Verge neşiriniň saýtynda peýda boldy. Microsoft eýýäm indiki aýdan agzalan OC wersiýanyň ulanyjylaryna degişli habary ýollap ugrar. 

10-njy ýanwardan soň amerikan IT-ägirdi Windows 8.1 üçin howpsuzlygyň giňeldilen täzelenişlerini goýbermegi bes eder. Diýmek, gürrüňi edilýän önümi ulanýan ulanyjylar we kärhanalar mejbury ýagdaýda täze Windows-a geçmeli ýa-da töwekgellige salyp, könelen wersiýa bilen oňňut etmeli bolarlar. 
Hatda Microsoft-yň öz maglumatlaryna görä-de, Windows 8.1-iň dolandyrmagyndaky aglaba kompýuterler operasion ulgamyň iň wajyp wersiýasyna — Windows 11-e geçip bilmezler.

«Windows 8.1-li ýa-da Windows 11-li gurluşlaryň köpüsi Windows 11-e çenli täzelenmek üçin apparatyň talaplaryna laýyk gelmezler. Alternatiwa hökmünde, programma üpjünçiliginiň doly wersiýasyny satyn almak we girizmek arkaly, Windows 8-li we 8.1-li personal kompýuterleri Windows 10-a çenli täzelemek bolar» — diýip, The Verge Microsoft-yň goldaw gullugynyň saýtyndaky belligi getirýär. 

Ýöne Windows 10-yň özüniň hem «ömri gysgalyp» barýar. Microsoft 2025-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda OU-yň bu wersiýasyny goldamagyny bes eder.
Windows 8.1-iň birinji wersiýasy 2013-nji ýylyň oktýabrynda çykypdy. Esasanam täze wersiýa beýle bir şowly çykmadyk, düşnüksiz Metro interfeýsi üçin tankyda sezewar bolan Windows 8 goýberilenden soň, OU-yň abraýyny dikeltmek üçin döredilipdi.