Türkmenistanyň wekiliýeti Halkara zähmet maslahatynyň onlaýn mejlisine gatnaşdy

Türkmenistanyň wekiliýeti Halkara zähmet maslahatynyň onlaýn mejlisine gatnaşdy

7-nji iýunda Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministri M.Sylapowyň ýolbaşçylygyndaky ýurdumyzyň wekiliýeti Halkara zähmet maslahatynyň 110-njy sessiýasyna wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gatnaşdy. Bu barada TDIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Öz çykyşynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy gatnaşyjylara ýurdumyzyň ilatynyň mynasyp iş orunlary bilen we durmuş-ykdysady ösüşiniň üpjün edilmegi boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. Şeýle-de geljek 30 ýylyň dowamyndaky her bir pudagyň wezipeleri kesgitlenen Türkmenistanda ýurdumyzy 2052-nji ýyla çenli durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň kabul edilendigi barada aýdyldy.

Şunuň bilen baglylykda, ilatyň zähmet, iş üpjünçiligi we durmuş goraglylygy ugrunda döwlet maksatnamalaryny we meýilnamalaryny nazarda tutumak bilen, Türkmenistanyň Halkara Zähmet Guramasynyň esasy we başga-da birnäçe konwensiýalaryna goşulmak üçin oňyn mümkinçilikleriniň bardygy bellenildi.