New Shepard gämisi älem syýahatçylaryny alyp, suborbital uçuşy amala aşyrdy

New Shepard gämisi älem syýahatçylaryny alyp, suborbital uçuşy amala aşyrdy

Blue Origin amerikan kompaniýasy şenbe güni alty syýahatçyny bortuna alyp, özüniň New Shepard älem gämisinde üstünlikli ýagdaýda nobatdaky suborbital uçuşyny geçirdi. Alnyp görkeziliş kompaniýanyň saýtynda berildi diýip, TASS habar berýär.

Kosmodromdan goýberiliş Wan-Horn şäheriniň (Tehas ştaty) töwereginde ýerli wagt bilen 08:26-da amala aşyryldy. Şondan soň älem gämisi 100 km töweregi belentlige galyp, ýolagçylar agramsyzlyk halyna düşdüler. Şonuň öňüsyrasy gämi soňra awtomatik düzgünde kosmodroma gelip gonan raketa-göterijiniň basgançagyndan bölünip aýryldy. Birnäçe minut geçensoň, New Shepard hem paraşýutlaryň kömegi bilen gonuşy amala aşyrdy. Uçuş, umumy  hasaplaňda, 10 minutdan sähel gowrak wagt dowam etdi.
Ilkibaşda älem gämisini 20-nji maýda uçurmak meýilleşdirilipdi, ýöne badalga berilmezinden iki gün öň Blue Origin-iň hünärmenleri ätiýaçdaky ulgamlaryň biriniň işinde näsazlygyň ýüze çykandygyny bildiler we ätiýajy elden bermezlik maksady bilen, uçuşy yza çekmäge mejbur boldular.