Serdar Berdimuhamedow Braziliýanyň Prezidentine ýurtdaky weýrançylykly tebigy hadysalar zerarly gynanç bildirdi

Serdar Berdimuhamedow Braziliýanyň Prezidentine ýurtdaky weýrançylykly tebigy hadysalar zerarly gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Braziliýa Federatiw Respublikasynyň Prezidenti Žair Bolsonaruwa ýurduň Pernambuku ştatynda güýçli ýagyşlar sebäpli emele gelen suw joşmalarynyň, süýşgünleriň köp sanly adam pidalaryna, şikes ýetmelere hem-de uly möçberli weýrançylyklara getirendigi zerarly gynanç hatyny iberdi.

Döwlet Baştutany şu agyr pursatda gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna we ýakynlaryna ýürekden gynanjyny, medet beriji sözlerini beýan etdi hem-de ejir çekenlere tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini aýtdy.
Öň habar berşimiz ýaly, Braziliýanyň demirgazyk-gündogaryndaky Pernambuku ştatynda weýrançylykly suw joşmasy netijesinde köp sanly adam pidalary bolup geçdi.
Çagbaly ýagyşlar eýýäm birnäçe günden bäri Resifi şäherinde (Pernambuku ştaty) dowam edýär. Braziliýanyň paýtagtynda hem-de ýene-de sebitiň 13 sany munisipalitetinde adatdan daşary ýagdaý yglan edildi.