Iýun aýynda iri baýramçylyklaryň birnäçesi belleniler

Iýun aýynda iri baýramçylyklaryň birnäçesi belleniler

Hökümetiň 26-njy maýda geçirilen göçme mejlisiniň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa 2022-nji ýylyň iýun aýynda geçiriljek esasy çäreleriň maksatnamasy hem-de durmuş medeni maksatly desgalaryň açylyşlary mynasybetli meýilleşdirilen çäreler barada hasabat berdi. 

Hasabatdan görnüşi ýaly, iýun aýynda Çagalary goramagyň halkara güni, Bütindünýä welosiped güni, Ylymlar güni, Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli dürli çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär.
Prezident Serdar Berdimuhamedow wise-premýere göz öňünde tutulan çäreleri ýokary derejede guramak we geçirmek, olara ýaşlary has giňden çekmek boýunça anyk tabşyryklary berdi.