Ahalyň täze edara ediş merkezinde işleýän hünärmenleriň sany artdyrylar

Ahalyň täze edara ediş merkezinde işleýän hünärmenleriň sany artdyrylar

28-nji aprelde Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde geçirilen Hökümetiň göçme mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow şäheriň gurluşygynda işleýän hünärmenleriň sanyny artdyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Hususan-da, döwlet Baştutany Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekowa, aýry-aýry desgalaryň gurluşygyny gysga wagtda tamamlamak maksady bilen, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň gözegçiliginde goşmaça işçi güýjüni çekmek, hünärmenleriň sanyny artdyrmak babatda anyk tabşyryklary berdi.

Serdar Berdimuhamedow şäheriň bezeg işleri bilen bagly hem käbir meseleler barada aýdyp, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewe Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary bilen bilelikde bu ugurda degişli işleri alyp barmagy tabşyrdy.