Türkmenistanda maliýe bazarlaryny dolandyrmak ygtyýarlylandyrmaga degişli edildi

Türkmenistanda maliýe bazarlaryny dolandyrmak ygtyýarlylandyrmaga degişli edildi

Türkmenistanda maliýe bazarlaryny dolandyrmak (diňe gazna biržalarynyň işi) ygtyýarlylandyrmaga degişli edildi we işiň bu kiçi görnüşi boýunça ygtyýarnamanyň berilmegi üçin degişli döwlet pajy degişli möçberde bellenildi. Şeýle-de Maliýe we ykdysadyýet ministrligi maliýe bazarlaryny dolandyrmagy (diňe gazna biržalarynyň işi) ygtyýarlylandyrmagy amala aşyrmaga borçly edildi. Bu baradaky degişli Karara 22-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.  

Resminama laýyklykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrligine Adalat ministrligi bilen bilelikde Karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir aý möhletde taýýarlamak we Ministrler Kabinetine bermek tabşyryldy.