Bellatoryň ýolbaşçysy UFC bilen bilelikde ýaryş geçirmäge taýýardygyny mälim etdi

Bellatoryň ýolbaşçysy UFC bilen bilelikde ýaryş geçirmäge taýýardygyny mälim etdi

Bellatoryň ýolbaşçysy Skott Koker UFC-niň promouşeni bilen bilelikdäki, iki guramadan hem iň oňat pälwanlaryň gatnaşjak turnirini geçirmäge taýýardygyny mälim etdi.

«Hemme zat olara bagly. Eger olar razy bolsalar – biz muňa diňe begeneris» diýip, Bloody Elbow Kokeriň sözlerini getirýär. Onuň sözlerine görä, şunuň ýaly turnirleri geçirmek UFC-niň biznes-modeline girmeýär. Şeýle-de bolsa, Koker haçanam bolsa bir wagt UFC-niň baştutany Deýn Uaýt bilen bu tema boýunça gepleşikleriň geçiriljekdigini aýtdy. Po Koker Bellatorda dürli agram derejesindäki güýçli pälwanlaryň çykyş edýändigini, UFC-de dört ýylyň dowamynda göreşen Gegard Musasiniň hem şolaryň biridigini aýtdy.

Häzir UFC-niň sanawynda birinji ýerde ýarym agyrlyk agramda çempion guşagynyň eýesi Kamaru Usman durýar. Bellatoryň birleşen sanawynda öňdeligi ýarym ýeňil agramdaky Eý Jeý Makki eýeleýär.