Tesla, Block we Blockstream bitkoinleri Günüň kömegi bilen maýn ederler

Tesla, Block we Blockstream bitkoinleri Günüň kömegi bilen maýn ederler

Tesla, Jek Dorsiniň Block (ozalky Square) kompaniýasy we Blockstream Tehasda bitkoinleri Gün energiýasynyň kömegi bilen maýn ederler. Bu barada CNBC habar berýär.

Kriptowalýutanyň alynjak ýerindäki desga Teslanyň 12 MBt. sag. kuwwaty bolan batareýalary energiýa berer. 
Blockstreamiň bilelikde esaslandyryjysy we baş direktory Adam Bek maýningler hakyndaky maglumatlaryň, şol sanda çykyş kuwwatlyklarynyň we gazanylan bitkoinleriň umumy sanynyň şol wagtyň özünde hemmäniň gözýeterinde boljakdygyny nygtady. 

"Bu bitkoinleriň maýninginiň energetika infrastrukturasyny hiç hili zyňyndysyz maliýeleşdirip biljekdigi we geljekde ykdysady taýdan ösüşe täsirini ýetirjekdigi baradaky tezisimiziň tassyk bolmagyna tarap ädilen ädimdir" - diýip, işewür mälim etdi.