Türki dilli aýdymçylar «Saýra, dutar!» aýdymyny wideogörnüşde ýerine ýetirdiler

Türki dilli aýdymçylar «Saýra, dutar!» aýdymyny wideogörnüşde ýerine ýetirdiler

30-njy martda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde «Saýra, dutar!» atly türkmen aýdymyny türki dilli döwletleriň zehinli aýdymçylarynyň ýerine ýetirmeginde ýazgy edilen wideogörnüşiniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Bu halkara medeni çäre türki dilli halklaryň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmakda, özara medeni hyzmatdaşlygy ösdürmekde, TÜRKSOÝ-a agza ýurtlaryň milli medeniýetini, sungatyny özara baglanyşdyrmakda möhüm ähmiýete eýedir. Bular barada dost-doganlyk ruhunda geçirilen bu halkara medeni çärä gatnaşan Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Türkiýäniň, Özbegistanyň, Moldowanyň Gagauz ülkesiniň, Russiýa Federasiýasynyň, Tatarystanyň aýdymçylary gutlag sözleri bilen çykyş edenlerinde hem aýratyn nygtadylar.

Ýeri gelende, ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilen dutar ýasamak senetçiligini, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatyny giňden wagyz etmek, zehinli bagşy-sazandalary ýüze çykarmak, olary höweslendirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde dutarçy bagşy-sazandalaryň arasynda «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň yglan edilendigini we ony şu ýylyň sentýabr aýynda jemlemegiň bellenilendigini-de nygtamak gerek.