Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärler ýerlerde saýlawçylar bilen duşuşýarlar

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärler ýerlerde saýlawçylar bilen duşuşýarlar

 Türkmenistanyň iň ýokary döwlet wezipesine hödürlenen dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär.

4-nji martda Aşgabat şäher häkimliginiň “Mekan” köşgünde iň ýokary döwlet wezipesine Türkmenistanyň Demokratik partiýasyndan dalaşgär — Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň, Mary welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Aşgabat şäherinden raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärlige hödürlenen Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň ylmy işler boýunça prorektory Hydyr Nunnaýewiň, Ahal welaýatyndan raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärlige hödürlenen Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy Maksatmyrat Öwezgeldiýewiň, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport merkezinde Lebap welaýatyndan raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige hödürlenen Lebap welaýatynyň maliýe-ykdysady orta hünär mekdebiniň direktory Perhat Begenjowyň, Mary welaýatyndan raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärlige hödürlenen, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň “Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri” ylmy-önümçilik merkeziniň direktory Kakageldi Saryýewiň saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirildi.

Duşuşyklaryň dowamynda dalaşgärleriň ynanylan wekilleri olaryň terjimehallary bilen tanyşdyrdylar. Soňra bolsa iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärler saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamalarynyň möhüm ugurlary bilen tanyşdyryp, saýlawçylaryň sowallaryna jogap berdiler.