Türkmenistanda 2022-nji ýylda geçiriljek sergilerdir maslahatlaryň sanawy taýýarlanyldy

Türkmenistanda 2022-nji ýylda geçiriljek sergilerdir maslahatlaryň sanawy taýýarlanyldy

Hökümetiň sanly ulgam arkaly 24-nji dekabrda geçirilen mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow 2022-nji ýylda ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan geçirilmegi meýilleşdirilýän sergileriň hem-de maslahatlaryň sanawynyň taslamasy barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, Söwda-senagat edarasynyň degişli ministrlikler we pudak edaralary bilen bilelikde, 2022-nji ýylda geçirilmegi teklip edilýän sergileriň, ýarmarkalaryň, maslahatlaryň we festiwallaryň sanawynyň taslamasyny taýýarlandygy habar berlip, ol türkmen Lideriniň garamagyna hödürlenildi.

Döwlet Baştutany ýurdumyzyň önümleriniň has işjeň öňe ilerledilmegi üçin degişli mahabatyň zerurdygyny aýdyp, meýilleşdirilen ähli çäreleri geçirmegiň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigini, özara bähbitli gatnaşyklardan ugur alynmalydygyny tabşyrdy. Şol çäreleriň her biri ähmiýetli, manyly bolmalydyr, Türkmenistanyň umumadamzat ynsanperwer maksatlaryna esaslanan, ösüşlere beslenen syýasatynyň mazmunyny beýan etmelidir diýip, türkmen Lideri aýtdy hem-de şunuň bilen baglylykda, wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.