2021-nji ýylda dünýäde syýahatçylyk pudagynyň girdejileri $1 trln azalyp biler

2021-nji ýylda dünýäde syýahatçylyk pudagynyň girdejileri $1 trln azalyp biler

Şu ýylyň ahyrynda dünýäde syýahatçylyk pudagynyň girdejileri COVID-19 pandemiýasyndan öňki görkeziji bilen deňeşdirilende 1 trln dollar azalyp biler. Bu barada BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasy habar berdi diýip, TASS belleýär.

“2021-nji ýylda halkara syýahatçylykdan gelýän girdeji 700-800 mlrd dollara ýetip biler, bu 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende sähel gowulaşmadyr, ýöne 2019-njy ýylda hasaba alnan 1,7 trln dollaryň ýarysyndanam azdyr. Syýahatçylygyň ykdysady goşandy 2021-nji ýylda 1,9 trln dollar bolup, bu pandemiýadan öňki 3,5 trln dollar görkezijiden ep-esli pesdir” – diýip, gurama belleýär. Beýleki ýurtlara syýahat edýän syýahatçylaryň sanynyň 2019-njy ýyldaky görkezijiden 70-75% pes bolmagyna garaşylýar. 

“Halkara syýahatçylygyň howpsuz gaýtadan dikeldilmegi, esasan, syýahat çäklendirmeleri babatynda ýurtlaryň koordinirlenen jogap hereketlerine, ylalaşylan howpsuzlyk we arassaçylyk teswirnamalaryna hem-de sarp edijileriň ynamyny dikeltmäge kömek etjek netijeli aragatnaşyga bagly bolar. Bu käbir sebitlerde kesel hadysasynyň sanynyň ýokarlanýan, dünýäniň dürli künjeklerinde COVID-19-yň täze görnüşleriniň peýda bolýan döwründe aýratyn möhümdir” – diýlip, guramada bellenildi. 

2020-nji ýyl şeýle statistikanyň ýöredilýän taryhynda dünýä syýahatçylygy üçin iň ýaramaz ýyl boldy. Daşary ýurtlara gidýän syýahatçylaryň sany 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende, 1 mlrd azaldy, şonda bu görkeziji 1,5 milliarda ýetipdi.