Ebrahim Raisi Türkmenistanda ýaşaýan eýranlylar bilen duşuşdy

Ebrahim Raisi Türkmenistanda ýaşaýan eýranlylar bilen duşuşdy

Daşary ýurtlarda ýaşaýan eýranlylar Eýran Yslam Respublikasynyň raýatlary bolup durýar. EYR-nyň daşary ýurtlardaky ilçihanalary bolsa şol raýatlarymyzyň saparlaryna, iş üpjünçiligine we maýa goýumlaryna ýardam etmelidirler. Bu barada Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisi şenbe güni agşam Türkmenistanda ýaşaýan eýranlylar bilen duşuşygynyň barşynda belledi diýip, IRNA habar berýär.

Raisi sebit döwletleri, aýratyn hem, goňşy döwletler bilen gatnaşyklary ösdürmegiň möhümligini belläp geçdi. Raisi Eýran bilen Türkmenistanyň arasyndaky ykdysady, medeni we syýasy gatnaşyklaryň häzirki derejesiniň ýeterlik däldigini belläp, Aşgabat bilen gatnaşyklary işjeňleşdirmäge çagyrdy.

«Sebit we goňşy döwletler eýran harytlaryna we hyzmatlaryna ynam bildirýärler we biz häzirki mümkinçilikleri ýerlikli peýdalanmalydyrys» diýip ol belledi.

Raisiniň aýtmagyna görä, iki ýurt hem nebit, gaz, energetika we üstaşyr ýük daşamalar ýaly ulgamlarda gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanma bildirýär.

«Eýran sebite eksportynyň möçberini iki esse artdyryp, ony 40-50 mlrd dollara çenli ýokarlandyrmaly» - diýip Raisi aýtdy.