Demir ýollaryň sowma zolaklarynyň bellenilmeginiň we peýdalanylmagynyň Tertibiniň taslamasy taýýarlanylýar

Demir ýollaryň sowma zolaklarynyň bellenilmeginiň we peýdalanylmagynyň Tertibiniň taslamasy taýýarlanylýar

26-njy noýabrda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew demir ýollaryň sowma zolaklarynyň bellenilmeginiň we peýdalanylmagynyň Tertibiniň taslamasyny taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Demir ýollarda hereket howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen, bu taslamada demir ýollara ýanaşýan, demir ýollaryň tutýan ýa-da şeýle ýollaryň ýerleşdirilmegi üçin niýetlenilen, demir ýol beketleriniň, suw sowujy we berkidiji gurluşlaryň, demir ýollaryň ugrundaky gorag zolaklarynyň, aragatnaşyk geçirijileriniň, elektrik üpjünçilik enjamlarynyň, önümçilik we başga jaýlaryň, gurluşlaryň, desgalaryň, demir ýol ulagynyň beýleki desgalarynyň ýerleşdirilmegi üçin niýetlenilen ýer bölekleriniň bellenilmegi hem-de peýdalanylmagy bilen bagly gatnaşyklar düzgünleşdirilýär.

Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň üstaşyr ulag mümkinçiliklerini ösdürmek üçin demir ýol düzüminiň döwrebap desgalarynyň kuwwatyndan doly peýdalanmagyň hem-de demir ýol boýunça daşalýan ýükleriň mukdarynyň mundan beýläk-de artdyrylmagyny gazanmagyň zerurdygyny nygtady.