Aljamein Sterling çykyş edýän agram derejesini üýtgedip biler

Aljamein Sterling çykyş edýän agram derejesini üýtgedip biler

Has ýeňil agramda UFC-niň çempiony Aljamein Sterlingiň başga agram derejesine geçmegi mümkin. Bu barada onuň öz sözlerine salgylanyp, fighttime.ru habar berýär.

Ol öz diwizionynda altynjy orunda durýan dosty we topardaşy Merab Dwalişwiliniň titul gazanmagyna päsgel bermezlik üçin şeýle karara geldi diýip, çeşme belleýär. Sterling özüni hem-de dosty Meraby bir halkanyň içinde göz öňüne getirip bilmeýändigini, ýakyn dosty hem-de topardaşydygy üçin onuň bilen garşydaş bolmak islemeýändigini aýdýar.

“Men ýarym ýeňil agram derejesine geçmek hakda pikir etdim. Ikimizede-de has ýeňil agrama düşmek kyn, ýöne häzir biz karýeramyzyň dürli basgançaklarynda, şonuň üçinem belki men oňa ýol berip, 145 funta çenli göterilerin" diýip, çeşme Sterlingiň sözlerini getirýär.

Sterling indiki söweşini UFC-niň has ýeňil agramdaky çempiony Pýotr Ýana garşy geçirer diýlip garaşylýar.