Pandemiýa bilen baglanyşykly 28 müň tonnadan gowrak plastik galyndy ummana düşdi

Pandemiýa bilen baglanyşykly 28 müň tonnadan gowrak plastik galyndy ummana düşdi

Hytaýly we amerikaly alymlaryň tagallalary netijesinde taýýarlanylyp, “Live Science” amerikan web-saýtynda ýerleşdirilen hasabata laýyklykda, COVID-19 pandemiýasy döwründe örtükler we ellikler ýaly 28 müň tonnadan gowrak plastik galyndy ummana düşdi. Bu barada avesta.tj habar berýär.

“The Guardian” gazetiniň habar bermegine görä, ýakyn ýyllarda Arktikada koronawirus pandemiýasy sebäpli taşlanan plastik ellikler we käbir gaplaýyş materiallary peýda bolup biler.

Pandemiýanyň başlanan döwründen 2021-nji ýylyň awgust aýynyň ortalaryna çenli 193 ýurt pandemiýa bilen baglanyşykly, takmynan, 9,2 mln tonna plastik galyndy öndürdi. Gözlegçiler makalada şeýle belleýärler: “Biziň hasaplamalarymyz şu asyryň ahyryna çenli pandemiýa bilen baglanyşykly plastik galyndylarynyň ählisiniň diýen ýaly ahyrky netijede ummanyň düýbüne düşjekdigini (28,8%) ýa-da kenara zyňyljakdygyny (70,5%) görkezýär, bu bolsa deňiz ekoulgamyna zyýan ýetirip biler”.

Hususan-da, olar lukmançylyk galyndylarynyň suw howdanlaryna düşmegine ýol bermezlik üçin, lukmançylyk plastik galyndylaryny ýygnamak, gaýtadan işlemek we ulanmak ulgamlaryny kämilleşdirmegiň zerurdygyny bellediler. Mundan başga-da, bir gezeklik plastikleriň ulanylmagyny çäklendirmek we ekologiýa taýdan howpsuz alternatiwalaryň ulanylyş gerimini giňeltmek gerek.