Bellator Moskwada Fýodor Ýemelýanenkonyň hoşlaşyk söweşini geçirer

Bellator Moskwada Fýodor Ýemelýanenkonyň hoşlaşyk söweşini geçirer

Bellatoryň prezidenti Skott Koker promuşeniň rus söweşijisi Fýodor Ýemelýanenko üçin Moskwada ýene bir söweş guramagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Ol "Iň Soňky Imperatoryň" karýerasyndaky iň soňky söweş bolar. Bu barada MMAJunkie salgylanyp, legalbet.ru habar berdi.

“Fýodoryň hoşlaşyk söweşi üçin biz Russiýada agyr agramda ähli döwürleriň beýik söweşijisiniň karýerasyna laýyk gelýän uly göwrümli çäräni guramagy meýilleşdirýäris. Ol iňňän gowy bolmaly. Bu çäre geljek tomusda Moskwada geçirilip bilner.

Fýodor iň soňky söweşi Russiýada geçirmek isleýär we biz oňa mümkinçilik dörederis. Biziň uly meýilnamalarymyz bar. Emma bu ýöne bir adaty söweş bolmaz. Biz, hakykatdanam, üýtgeşik bir zat etjek bolýarys, şonuň üçinem eýýäm şu wagtdan meýilleşdirmäge başlaýarys"- diýip, MMAJunkie Kokeriň sözlerini getirýär.

23-nji oktýabrda 45 ýaşly Ýemelýanenko Russiýada geçirilen Bellator ýaryşynda birinji raundda amerikaly Timoti Jonsony nokaut bilen ýeňdi. Umuman alanyňda, ol MMA-da 40 ýeňiş gazandy we alty gezek ýeňildi.