«Kalmar oýny» YouTube-de meşhurlygy boýunça «Tagtlaryň oýnundan» öňe geçdi

«Kalmar oýny» YouTube-de meşhurlygy boýunça «Tagtlaryň oýnundan» öňe geçdi

Netflix akym platformasynda çykan Günorta Koreýanyň “Kalmar oýny” serialy YouTube-de onuň bilen baglanyşykly wideolara tomaşalaryň sany boýunça HBO-nyň “Tagtlaryň oýny” serialyndan öňe geçdi. Bu barada KBS teleýaýlymy habar berdi diýip, TASS belleýär.

“Kalmar oýny” bilen baglanyşykly bolan wideo mazmun, umumy alanyňda, dowamlylygy dürli bolan 131 müň töweregi wideony, şol sanda resmi treýlerleri we serialdan klipleri, şeýle-de muşdaklar tarapyndan döredilen wideolary öz içine alýar. 10-njy noýabryň ýagdaýy boýunça, bu mazmuna tomaşalaryň umumy sany 17 milliarddan geçdi. Teswirleriň we “haladym” jogaplarynyň sany 533 milliona ýetdi. Bu maglumatlar sekiz hepdäni öz içine alýar.

“Tagtlaryň oýny” serialy YouTube-de on ýylda 16,9 mlrd tomaşa sany bilen 420 müň wideo ýygnady. Wideonyň aşagynda 233 mln teswir we jogap galdyryldy.

Ilkinji gezek “Kalmar oýny” Netflix-de 17-nji sentýabrda görkezildi, bir hepdeden soň tomaşa etmek boýunça birinji orna çykdy. Serial diňe bir global reýtingde däl, eýsem köp sanly aýry-aýry ýurtlarda, şol sanda ABŞ-da meşhur filmleriň sanawynda birinji orny eýeledi. Onda diri galmak oýny barada gürrüň berilýär. Munda durmuşy kyn ýagdaýa düşen adamlar uly pul baýragyny almak üçin töwekgelçilik edýärler.