Ýupiter planetasy äpet asteroid bilen çaknyşdy

Ýupiter planetasy äpet asteroid bilen çaknyşdy

Gün ulgamynyň iň uly planetasy bolmak aňsat däl: Ýupiter ýene-de mähnet asteroid bilen çaknyşdy. Bu barada astronews.ru habar berdi.

Ýakynda ýaponiýaly asmany synlaýjylar planetanyň demirgazyk ýarym şarynda asteroidiň Ýupiter bilen çaknyşmagy sebäpli ýüze çykan ýagtylygy gördüler. Şuňa meňzeş ýagdaýa mundan bir aý öň braziliýaly asman synlaýjylary hem gözegçilik edipdiler.

"Ýagtylyk örän uzak wagtlap şöhle saçýan ýalydy" diýip, “Celestron” teleskopy arkaly ony surata düşüren Twitter ulanyjy yotsuyubi21 belleýär.

Ýaponiýanyň Kioto uniwersitetiniň astronomy Ko Arimatsunyň ýolbaşçylygynda "Tötänleýin hadysalara syn etmek üçin guramaçylykly awto teleskoplar" (OASES) taslamasyna gatnaşýan gözlegçiler topary hem muny tassyklady.

Ýupiter öz massasy bilen baglanyşykly güýçli dartyş güýji sebäpli beýle ýagdaýy häli-şindi başdan geçirýär: Gün ulgamyny hapalaýan asteroidler ýaly kiçijik zatlar planetanyň dykyz, turbulent atmosferasyna aňsatlyk bilen siňip bilýär. Gözlegleriň görkezişi ýaly, diametri azyndan 45 metr bolan jisimler ortaça her aýda Ýupiter bilen çaknyşýar.