Immuniteti sarymsak we limon bilen güýçlendirip bolarmy?

Immuniteti sarymsak we limon bilen güýçlendirip bolarmy?

Allergiýa lukmany Nadežda Loginina sarymsagyň we limonyň kömegi bilen koronawirusyň ýokuşmak howpuny azaltmak we immunitet ulgamyny güýçlendirmek mümkinçiligi hakynda aýtdy. Bu barada pcnews.ru habar berdi.

Hünärmeniň aýtmagyna görä, bu önümler, peýdaly taraplarynyň kändigine garamazdan, immuniteti ýokarlandyryp bilmez. Munuň üstesine-de, olar COVID-19 bilen kesellemek howpuny azaltmaýarlar.  Şeýle hem, lukman sarymsagyň we limonyň gereginden artykmaç ulanylmagynyň saglyga ýaramaz täsir edýändigini ýatlatdy.

Sarymsak we limon ýokumly maddalara we witaminlere baýlygy sebäpli peýdalydyr. Hususan-da, olaryň düzüminde nemli bardanyň gorag işini güýçlendirýän fitonisidler bardyr.

“Olaryň anyk immun gurluşlaryna göni täsirleri barada aýdylanda bolsa, bu boýunça barlag geçirilmedi. Bu, esasan, takyk bakteriýa garşy täsirdir we ol immuniteti ýokarlandyrmaýar" diýip, hünärmen belleýär.