Ene süýdüniň howply bakteriýalary ýok edip bilýändigi subut edildi

Ene süýdüniň howply bakteriýalary ýok edip bilýändigi subut edildi

Alymlar ene süýdüniň düzüminde streptokok bakteriýalarynyň we beýleki mikroblaryň howply ştamlaryny ýok etmäge ukyply bolan şeker molekulalarynyň bardygyny anykladylar. Bu bolsa täze doglan bäbekleri dürli ýokançlyklardan goramaga kömek edýär diýip, pcnews.ru habar berýär.

Gyzykly tarapy, bu şeker molekulalary adam döräli bäri bar hem bolsa, bakteriýalar şunça wagtyň dowamynda olaryň täsirine garşy durnuklaşyp ýetişmändir. Şu sebäpden hem alymlar bu tapyndy bilen içgin gyzyklanýar hem-de onuň antibiotikleriň ornuny tutjak täze dermanlary döretmäge kömek edip biljekdigine pugta ynanýarlar.

Alymlar bu şeker molekulalarynyň öýjük kulturalarynda (kultura - laboratoriýada alnan mikroorganizmleriň jemi - Red.) we birnäçe göwreli syçanlaryň bedeninde bakterial ýokançlyklary ýok edip bilijiligini barlap gördüler. Netijede, synaglar oňyn netije berdi. Indi bolsa barlagçylar şeker molekulalarynyň zyýanly bakteriýalaryň beden dokumalaryna birikmeginiň öňüni alýandygyny we peýdaly mikrofloranyň ösmegini çaltlaşdyrýandygyny öňe sürýärler.