Türkmen wekiliýeti ÝHHG-niň mejlisinde Awaza sammiti boýunça Beýannamany hödürledi

Türkmen wekiliýeti ÝHHG-niň mejlisinde Awaza sammiti boýunça Beýannamany hödürledi

Golaýda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Hemişelik Geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň barşynda Türkmenistanyň wekiliýeti şu ýylyň 6-njy awgustynda Türkmenistanda geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň jemleri boýunça Beýannama bilen çykyş etdi. Bu barada neutrality.gov.tm saýtynda habar berilýär.

Beýannamada Türkmenbaşy şäherinde geçirilen konsultatiw duşuşygyň gyzyklanma döredýän ugurlaryň ählisi boýunça özara bähbitli sebitleýin hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň, görnüşleriniň we gurallarynyň ara alnyp maslahatlaşylmagy üçin giň gerimli mümkinçilikleri döredendigi aýratyn bellenilip geçildi.  Şeýle hem sebitde integrasion hyzmatdaşlygyň, köptaraplaýyn söwda-ykdysady we maýa goýum ulgamlaryndaky özara hereketleriň, döwlet-hususy ulgamyň gatnaşyklarynyň meseleleriniň giň toplumy boýunça hem jikme-jik pikir alşyldy.

Resminamada Merkezi Aziýa ýurtlarynyň barha ösýän ykdysadyýetleriniň häzirki zaman infrastrukturasynyň kemala getirilmegi üçin senagat we ulag ulgamlarynyň, telekeçilik düzümleriniň, maliýe institutlarynyň mümkinçilikleriniň jemlenilmeginiň derwaýyslygy hem aýratyn bellenildi.