Gonkongyň häkimiýetleri şu ýyl ykdysadyýetiň 5,5%-den gowrak ösmegine garaşýarlar

Gonkongyň häkimiýetleri şu ýyl ykdysadyýetiň 5,5%-den gowrak ösmegine garaşýarlar

Gonkongyň şu ýyl ykdysady ösüş depgininiň ilkibaşdaky resmi çaklamalardan ýokary bolup, 5,5%-den geçmegine garaşylýar. Bu barada HHR-iň bu ýörite administratiw sebitiniň maliýe meseleleri boýunça sekretary (ministr) Pol Çan habar berdi diýip, TASS belleýär.

“Biziň häzirki çaklamalarymyza görä, ýyllyk ykdysady ösüş fewral aýyndaky býujet habarynda aýdylan 3,5-5,5% aralygyndaky ösüşden has ýokary bolar” – diýip, “The Standard” gazeti döwlet işgäriniň sözlerini getirýär. Ol gaýtadan gözden geçirilen çaklamanyň awgust aýynyň ortalarynda hödürlenjekdigini aýtdy.

Geçen anna güni ilat ýazuwy we statistika departamenti Gonkongyň ikinji çärýegiň jemi boýunça JIÖ-niň ýyllyk aňlatmasynda 7,5% ýokarlanandygyny habar berdi. Birinji çärýekde bu görkeziji 8%-e ýetdi.
Gonkongyň ykdysadyýeti 2019-njy ýylyň güýzünden hökümete garşy geçirilen köpçülikleýin nägilelikleriň, şeýle-de ABŞ bilen HHR-iň arasyndaky söwda gatnaşygynyň dartgynlaşmagynyň netijesinde çökgünlik ýagdaýyna düşdi. Pandemiýa hem söwda, jemgyýetçilik iýmiti, syýahatçylyk pudaklaryna täze zarba urdy. 2020-nji ýylyň jemi boýunça JIÖ-iň pese gaçyşy 6,1%-e ýetdi, ýöne şu ýylyň başyndan çökgünlik döwri tamamlandy.
Bu ýörite administratiw sebitiň ykdysadyýetiniň esasyny JIÖ-iň göwrüminiň 93%-ini emele getirýän hyzmatlar pudagy düzýär.